Актуални агро новини.Европа преразглежда системата за контрол на рибарството на ЕС.

Дискусията по новото предложение на Европейската комисия (ЕК) за регламента за контрол на рибарството се задълбочи на неформалната среща на генералните директори по рибарство и аташетата, която се проведе в Бургас и беше открита от кмета Димитър Николов. Той поздрави усилията на участниците и пожела успех на срещата.

„Рибарският сектор в България има много важна роля и социално-икономическо влияние в крайбрежните зони. Тази роля нараства все повече в последните години и нашата цел винаги е била да гарантираме устойчивостта на нашия риболов и опазването на морските ресурси“, каза водещият дискусията Константин Петров – съветник към Постоянното представителство на Република България към ЕС.

„Не случайно казвам, че пренаписваме историята точно днес в Бургас, където започна обсъждането на контролния регламент , , касаещ всички европейски държави. Тук поставяме началото на промяната в регламента за контрол на рибарството – начините за проверки в морето, ограничаване на бракониерството. Вярвам, че с общи усилия ще защитим реалния бранш и легалния риболов“, изтъкна изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) доц. д-р Галин Николов.

Генералният директор на Генералната дирекция по морско дело и рибарство към ЕК Жоао Мачадо отбеляза слабостите и несъответствията на общата европейска система за контрол, върху които трябва да бъдат взети незабавни мерки и тя да бъде осъвременена. „Целите ни в посока ограничаване на нарушенията в нашия сектор могат да бъдат постигнати само, ако функционира контролът на системата и затова има предложение тя да се промени така, че да стане по-ефикасна и ефективна. Нашето намерение е да накараме рибарите да се чувстват сигурни и спокойни, че контролът е общ за всички в ЕС. Трябва да ограничим бракониерството, защото е в ущърб не само на рибните запаси, а и на рибарите“, подчерта той.

Неформалното заседание предостави отлична възможност на страните членки да осъществят по-подробен обмен на мнения относно основните елементи на преразглеждането на системата за контрол и по-специално на измененията на Регламент (ЕО) № 1224/2009. Обект на дискусиите беше списък на тежките нарушения, квалифицирани като сериозни по своята същност; критериите за квалифициране като „сериозни” на някои нарушения на правилата на ОПОР; въвеждането на задължителни административни санкции и минимални нива на глоби за тежки нарушения; укрепване на точковата система за притежателите на лицензи и капитаните, в допълнение към санкциите, както и обмен на данни за нарушения и санкции.

Надеждността на данните за дребномащабен риболов бе друг акцент по време на срещата. Комисията счита, че предложените изменения ще позволяват да се запълнят съществуващите пропуски в данните и недостатъците на контрол за дребномащабния риболов.

Участниците дискутираха и възможни промени по отношение на опростена система за регистрация или лицензиране на участниците в любителския риболов и събиране на информация за улова; правилата за улов на рибните видове, които са предмет на мерки за опазване от страна на Съюза (декларации за улова, изпратени до компетентните органи и система за регистрация или лицензиране на кораби). Предвид значителното въздействие на любителския риболов върху определени запаси, Комисията счита, че е необходим контрол върху него и предложените изменения представляват правилният път за засилване контрола върху този тип риболов.

В рамките на неформалната среща бяха повдигнати въпроси относно контрола при разтоварване и използването на отдалечени електронни средства за мониторинг, по-специално видеонаблюдения за определен тип кораби от някои сегменти на флота, съгласно оценката на риска. В тази връзка бяха дискутирани основните предизвикателства за въвеждането на такова видеонаблюдение и дали ще има полза от комбинирането на видеонаблюдение с други инструменти за дистанционен контрол.

След като набелязаха промените, които биха подобрили системата за контрол, участниците в дискусията се събраха за обща снимка – символ на общите им усилия за  успеха на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР).