Актуални агро новини.Стартира втори прием на проекти по мярка 1.8 по програмата за Морско дело и рибарство 2014 – 2020 г..

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища , кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ – сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“, мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“.

Прилагането на мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” ще допринесе за постигането на специфична цел „Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд”.

Със средства по ПМДР ще бъдат подпомогнати съответните инвестиции, целящи по-специално:

повишаване на енергийната ефективност; опазването на околната среда и качеството на разтоварваните на сушата продукти; подобряване на безопасността и условията на труд.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 16 823 731,00 лв., от които 12 823 731,00 лв. БФП е ресурсът за сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и 4 000 000 лв. БФП за сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“ (от които 2 400 000 за р. Дунав и 1 600 000 лв. за Черно море).

            За Сектор „Инвестиции, в съществуващи рибарски пристанища“:

            А) Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за Черно море е 800 000 лева.

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за Черно море е 8 000 000 лева.

            Б) Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за река Дунав е 400 000 лв.

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за река Дунав е 4 000 000 лв.

            За Сектор „Инвестиции, насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“:

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 80 000 лв.   

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 800 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  75 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 25 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

Максималният процент съфинансиране е до 100%  за публични организации и до 50% за юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП, се намалява с 20 процентни пункта.

Допустими кандидати по настоящата процедура за подбор на проекти са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и общини или държавни учреждения.

Допустимите дейности са посочени в т.13.1 от Условията за кандидатстване.

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК.

Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно 05.09.2018 г. включително. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 25.09.2018 г.