Актуални агро новини.Находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП „Централен Балкан“ са в добро състояние.

Mониторингът в Национален парк „Централен Балкан“ потвърди , че находищата на жълта тинтява (Gentiana lutea) и скален пелин (Artemisia erianthа) са в добро състояние. Парковите експерти наблюдават целево двата вида поради високия им природозащитен статус. Находището на скален пелин е единственото, описано за Стара планина. Видът е установен през 2008 г. от служител на  парка. В Червената книга на Р България скалният пелин е описан като застрашен вид.

По време на мониторинга са установени и други растителни видове с висока консервационна значимост – петниста тинтява, еделвайс и жълт планински крем.