Актуални агро новини.Ще има повишения на речните нива в Дунавски, Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн през следващите три дни.

За 8 юли Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за 4 области в Северна България – Враца, Плевен, Ловеч и Габрово. Там се очакват значителни валежи с количества около 30 л/кв.м, на отделни места в изброените области до 45-65 л/кв.м. В останалата по-голяма част от страната (без областите Видин, Перник, Кюстендил, Ямбол и Бургас) предупреждението е от първа степен (жълт код) за очаквани валежи с количества около 20 л/кв.м., в отделни райони до 30-35 л/кв.м.

Анализът на НИМХ – БАН е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни колебания са отчетени в средното и долно течение на р. Искър (до - 30/+ 22 см). Регистрираните изменения в басейна са от - 18 см до + 20 см. Водните количества са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без изменения през последното денонощие. Регистрираните понижения в басейна са до - 4 см. Водните количества са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения през последното денонощие. По-значителни колебания в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горните части на р. Марица и притока ѝ р. Въча (- 4/+ 66 см). Регистрираните изменения на водните нива в останалата част от басейна са от - 26 см до + 25 см. Водните количества са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива са от - 9 см до + 8 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: от следобедните часове днес и през следващите три дни, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия басейн, като по-значителни ще бъдат повишенията: в следобедните и вечерни часове днес в планинските части на водосборите на реките Лом,  Огоста , Искър, Вит; в обедните и следобедни часове утре в планинските части на Лом и Огоста, във водосбора на р. Искър над яз. „Искър“, както и в средните и долни части на водосбора и в притока ѝ р. Малък Искър, във водосборите наВит, Осъм и Янтра; в сутрешните и обедни часове на 9 юли – в долните части от водосбора на р. Искър, както и във водосборите на  Вит,  Осъм и Янтра; в следобедните и вечерни часове в понеделник – във   водосборите на реките разположени западно от р. Искър, в средните и долни части от водосбора на Искър и в планинските части от водосборите на Вит, Осъм и Янтра; през нощта срещу 10 юли и през деня във водосборите на Вит, Осъм, Янтра (в притока ѝ Росица и по основната река над Велико Търново) и р. Русенски Лом.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:
•    В следобедните и вечерни часове днес – във водосборите на Огоста (по основната река в горното течение и в притока ѝ Дългоделска Огоста),  Искър (в притоците ѝ Бели Искър, Черни Искър, Блато, Искрецка и Малък Искър), Вит (в притока ѝ Черни Вит)
•    През нощта срещу неделя и в сутрешните часове на 8 юли – във водосбора на р. Височка (Сребърна), Огоста (в горното течение на притока ѝ Ботуня и в притока му Въртешница), Искър (в притоците ѝ Черни Искър,  Палакария, Егуля, Витошка Бистрица, Слатинска, Перловска, Владайска,  Блато, Лесновска, Искрецка, Малък Искър и по основната река от София до Роман), Вит (в притоците ѝ Бели Вит, Черни Вит) и на Янтра (в горното течение на притока ѝ Белица)
•    В следобедните и вечерните часове утре – във водосбора на р. Височка (Сребърна), Огоста (в горното течение на притока ѝ Бързия и в горното течение на Ботуня над Вършец), Искър (в горните течения на притоците ѝ  Батулийска и Искрецка);
•    Вечерта на 9 юли и срещу 10 – във водосбора на Черни Искър (приток в горното течение на р. Искър) и в целите водосбори на Вит, Осъм и Янтра (главно в притока ѝ Росица и по основната река над Велико Търново и в долното течение след вливането на Росица).
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни, в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива в целия водосбор, като най-значителни ще бъдат повишенията през нощта срещу неделя и през деня във водосборите на реките над яз. „Искър“ и в притоците на р. Искър – Лесновска,  Батулийска, Искрецка, Габровница и Малък Искър. През нощта срещу  10 юли речните нива в горните части на водосбора ще започнат да се понижават, а в средното и долното течение на р. Искър повишенията ще продължат. Водните количества в долното течение на основната река ще преминат над жълтия праг за внимание 9 юли. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 8, 9 и 10 юли, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 8, на 9 и 10 юли, вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива в целия водосбор, като по-значителни ще бъдат повишенията в горното течение по основната река над Габрово и в притока ѝ р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 8, 9, 10 и 11 юли водните количества ще бъдат над средно многогодишната стойност. Днес нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 8-10 вследствие на валежи, се очакват повишения на речните нива във водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията в средните и долни части от водосбора през нощта на 8 срещу 9 юли. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През следващите 3 дни са възможни незначителни повишения на водните нива в басейна, вследствие на валежи, на 8 и 9 във водосборите на Северночерноморските реки (Батова,  Провадийска река и Камчия), а на 10 юли и в Южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни ще има повишения на водните нива на реките в басейна, като по-значителни ще бъдат в следобедните и вечерни часове днес във водосбора на р. Марица (в притоците ѝ Тополница и Луда Яна, в Родопските ѝ притоци и по основната река над гр. Първомай), както и в притоците на Арда над яз. „Кърджали“; утре в планинските части от водосбора на Тунджа, в Старопланинските и Родопските притоци на Марица и в притоците ѝ в средното и долно течение: Сазлийка и Харманлийска река и във водосбора на р. Арда над яз. „Кърджали“; на 9 и 10 юли в планинските части от водосбора на Тунджа, в Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на Арда и в притоците ѝ Върбица и Крумовица.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:
•    В следобедните и вечерните часове днес – във водосбора на Марица (по основната река над Пазарджик и в притоците ѝ Ибър, Стара (Костенецка), Крива, Яденица и Чепинска)
•    През нощта на срещу неделя и в сутрешните часове на деня – в Старопланинските и Родопските притоци на Марица, Тополница, Луда Яна, Пясъчник, Въча, Първенецка, Стряма и в Луковица (приток на Чепеларска)
•    В следобедните и вечерните часове утре – във водосбора на Марица (в горните течения на притоците ѝ Чепинска, Стара (Пещерска), Въча) и в горното течение на Арда (в притоците ѝ Черешовска и Черна река)
•    Вечерта на 9 юли и срещу 10 – във водосбора на Тунджа (в притоците ѝ над яз. „Копринка“) и във водосбора на Марица (в горното течение на основната река и в притоците ѝ Ибър, Стара (Костенецка), Чепеларска и  Брезовска река).

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водното ниво на р. Марица при Пловдив ще премине над жълтия праг за предупреждение на 10 юли. Системата за ранно предупреждениепрогнозира за водосбора на река Арда, че водното количество на р. Черна река при Смолян е възможно да достигне жълтия праг на внимание вечерта на 10 юли.

Западнобеломорски басейн: от днес и през следващите 2-3 дни, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия басейн, като по-значителни ще бъдат повишениятав следобедните и вечерни часове днес във водосборите на Рилските и Пиринските притоци на Места и Струма и по десните притоци на р. Струма – Елешница, Копривен,  Лисийска, Логодашка, Стара река, Сушичка, Цапаревска, Лебница и  Струмешница; на 8 юли в Рилските и Пиринските притоци на Места и  Струма и в долното течение на р. Струма (по основната река и в притоците ѝ Цапаревска, Лебница и Струмешница); на 9 и 10 юли повишения вследствие на валежи ще има в Рилските и Пиринските притоци на Места и Струма, както и в средните и долните течения на основните реки, вследствие на оттичане.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:
•    В следобедните и вечерните часове днес – във водосборите на Доспат, на Места (в притоците ѝ от горното течение, в Пиринските ѝ притоци –  Изток, Добринишка, Безбожка, Ретиже, Лъкенска, Каменица, Костена,  Туфча, Неврокопска, както и в левите ѝ притоци Канина и Бистрица) и на р. Струма (в притоците ѝ Рилска, Благоевградска Бистрица и в долното течение по основната река и в притоците ѝ Лебница, Струмешница и  Пиринска Бистрица)
•    През нощта срещу неделя и в сутрешните часове на 8 юли – в горното течение на Струма (по основната река над Перник и в притоците ѝ Арката над с. Долна Диканя и Джерман над Дупница)
•    В следобедните и вечерните часове в неделя – във водосбора р. Изток (приток на Места).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.
Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/