Актуални агро новини.Водата в яз. „Добри дял“ е без тежки метали.

Анализите на взетите на 5 юли т.г. от яз. „Добри дял“ водни проби и вливащото се в него дере, по сигнал за зелено оцветяване на водата в определени крайбрежни участъци, не показаха замърсяване на язовира и дерето.

Изследваните на място показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост на водата в язовира съответстват на добро състояние на водния обект съгласно Наредба №Н-4 за характеризиране на повърхностните води. За изследваните две водни проби от вливащото се в язовира дере, получените резултати за рН съответстват на добро състояние, а резултатите за разтворен кислород и електропроводимост – на умерено състояние на водния обект.

Резултатите от изпитванията на пробите за съдържание на металите: арсен, олово , хром (шествалентен), хром (общ), никел, цинк, кадмий и мед, са по-ниски от допустимите стойности, регламентирани в Приложение № 7 към чл.12, ал.4 на Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води и Приложение №2 към чл.2, ал.1  на Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.

Наблюдаваното зелено оцветяване на водата в определени крайбрежни участъци на яз. „Добри дял“ вероятно се дължи на повишено съдържание на фитопланктон, което се потвърждава от измереното в лабораторни условия високо съдържание на хлорофил и измерената висока температура на водата в язовира 27,2 оС.

Допълнителен ефект за интензифициране на развитието на фитопланктона в язовира е и вкарването на вещества и органика с храната на отглежданите риби от ползвателя на язовира.