Актуални агро новини.Работен вариант на Националната стратегия за адаптация обсъди КСИК.

На редовно заседание, ръководено от зам.-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова, заместник-министрите и експертите от Координационния съвет по изменение на климата (КСИК) обсъдиха постигнатия до момента напредък в разработването на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата.

Климатичните промени вече са факт и последиците от тях оказват въздействие върху всички сектори на икономиката. Затова е важно темата за адаптацията към климатичните промени да бъде в основата при вземането на управленски и инвестиционни решения.

Екипът на консултанта представи анализ на ползите и разходите по приспособяването към измененията на климата за България. Стана ясно, че ако не се предприемат мерки за адаптация, до 2050 г. прогнозираната кумулативна загуба на реален БВП за страната ще бъде между 1 и 3,5%. Представен беше работен вариант на Стратегията и мерки от Плана за действие с преглед на най-уязвимите сектори – селско стопанство, енергетика, транспорт, туризъм, гори, води, градска среда, човешко здраве, биоразнообразие.

Зам.-министър Николова подчерта, че за намаляване на отрицателното въздействие от изменението на климата са необходими информираност и усилия от институциите, местните власти, бизнеса и населението. Необходимо е интегрирането на адаптацията във всички политики, стратегически документи , дейности и инвестиционни намерения. Важно е те да бъдат осъществявани по начин, който ги прави устойчиви на измененията на климата, предвиждани от климатичните модели за България, посочи зам.-министърът.

Отчетени бяха предложения по представения работен вариант, за да бъде Националната стратегия завършена през септември, когато отново ще бъде разгледана на заседание на Координационния съвет. Разработването на Стратегията за адаптация се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, а изпълнител на проекта е Световната банка.