Актуални агро новини.„Студен кладенец“ е с подобрено екологично състояние в три последователни години.

Резултатите от изследванията на водите на яз. „Студен кладенец“, извършени през 2017 г., показват добро състояние по елемента фитопланктон (свободно плаващи във водата микроводорасли). Това е най-чувствителният биологичен елемент за замърсяване с азотни и фосфорни показатели (биогени). Физикохимичният мониторинг на водите на язовира установи, че изследваните показатели при стената на язовира отговарят на приетите в България норми за планински езера.

Важно значение за състоянието на водите в язовирите има и поддържането на оптимално водно ниво , което през периода на маловодие осигурява нормалното функциониране на водната екосистема, а при пълноводие – защита от наводнения.

Режимът на използване на водите в комплексните и значими язовири се определя всеки месец от Министерството на околната среда и водите на базата на месечните метеорологични прогнози и потребности на водоползвателите с разрешителни при спазване на приоритетите и разрешените водни лимити.

От началото на годината Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е извършила 108 проверки  на комплаксните и значими язовири, намиращи се на нейна територия. Констатирано е едно нарушение за неспазване на режимния график. Проверката е установила, че през месец май НЕК ЕАД не е спазил режимния график утвърден за яз. „Цанков камък“. За нарушение на Закона за водите е съставен Акт за установяване на административно нарушение на оператора на язовира – НЕК ЕАД.