Актуални агро новини.Демонстрация на методи за инвентаризация и стопанисване на разновъзрастни гори.

Горски експерти от Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите, Учебно опитно горско стопанство и представители на Лесотехническия университет проведоха работна среща, посветена на инвентаризацията и стопанисването на разновъзрастни гори. На срещата присъстваха и фирми, занимаващи се с инвентаризация и планиране в горските територии. 

Представени бяха презентации на тема „Методи за таксиране на хетерогенни (разновъзрастни) насаждения“ и „Лесовъдски системи за разновъзрастно стопанисване и методи за контрол на изборната структура и определяне размера на ползването в насаждения, определени за изборно стопанисване“. Участниците бяха запознати с възможностите на разработения от софтуерна фирма и преподаватели от ЛТУ катедри „Лесоустройство“ и  „Лесовъдство“ нов модул за изчисляване на запаса на дървостоите при прилагане на различни методи за таксиране, както и определяне на ползването от насаждения, предвидени за изборно стопанисване. Модулът е част от програмата FAP (Forest Analysis and Planning), която се ползва при изготвянето на горскостопанските планове.

След  проведени дискусии и посещение на теренни обекти участниците във форума се обединиха около това, че демонстрираните методи за таксиране като алтернатива на метода на пълното клупиране, както и възмoжностите на модула на програмата FAP биха били изключително полезни в тяхната работа не само от страна на лесоустройствените групи, но и по време на контрола и приемането на инвентаризацията от ИАГ и РДГ. Беше направено предложение ИАГ да разгледа програмата и модула на експертен съвет и да прецени внедряването им в практиката. Освен това беше предложено да се измени Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии в частта й, която се отнася до инвентаризация на насажденията , които са включени в изборния стопански клас. Предлага се освен методът на пълното клупиране да се използват и математико-статистически методи, които могат да осигурят данни за разпределението на броя на дърветата по степени на дебелина.