Актуални агро новини.БАОППЗ алармира за риск от злоупотреби по схемата "Училищен плод".

БАОППЗ алармира за риск от злоупотреби по схемата "Училищен плод" свързан с липсата на контролни механизми от страна на ДФ "Земеделие". Неясните приоритети и неадекватни промени на наредби и закони водят до поредния пълен хаос се казва в прес съобщение изпратено от Асоциацията. В отворено писмо до Министър-председателя, Министъра на земеделието, храните и горите и Изпълнителния директор на ДФЗ от БАОППЗ посочват:

В НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г. (Наредбата)  са заложени изисквания, за които не са предвидени контролни механизми, които да гарантират правилното прилагане на мярката и ограничаване на случаите на злоупотреби от кандидатите.

Така например в чл. 9. ал. 1 от Наредбата е предвидено следното:

По Схема "Училищен плод" се разпределят само пресни плодове и зеленчуци, включени в списъка по приложение № 1а, като се извършват не повече от 46 доставки за учебна година, от които най-малко 1/3 от доставките да са на продукти, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Във връзка с горецитирания текст, както и във връзка с чл. 14, ал.4 , т.1 и чл. 13, ал. 5, т.2 от Наредбата е абсолютно наложително да се извършва ОЦЕНКА на капацитета на производство на плодове и зеленчуци с цел спазване на заложените изисквания.

Оценката следва да доказва производствените възможности на съответния земеделски стопанин, базирайки се на заявените площи и минималния добив на съответната култура , както и правните основания за ползване на земеделската земя.

Оценката е необходима и задължителна, тъй като е възможно даден земеделски стопанин, който е изпълнил изискването на §1, ал. 7 от допълнителната разпоредба на Наредбата - произвежда най-малко два продукта, включени в приложение № 1а от същата, на обща площ минимум 25 дка, а същевременно да извършва доставки в учебни заведения на територията на цялата страна на количества продукти, които надвишават многократно неговият производствен капацитет, определен като произведение от площта  в дка и средния добив кг./дка на всяка култура. В този случай няма да е възможно спазването на изискването на чл. 9. ал. 1 от Наредбата.

Оценката следва да е обективна и справедлива, да е приложима и да може да се извърши без допълнителен административен ресурс, независимо от големината на стопанството. Предложеното от нас по-долу е справедливо решение, както за малките, така и за големите земеделски производители. Същността на оценката е да обследва производствения капацитет и от там възможността за доставка в еквивалентен брой учебни заведения.

В тази връзка предлагаме:

ДФ „Земеделие“ в ролята на прилагаща организация да изработи методика за оценка, която да гарантира спазването на изискванията, посредством следното:

Да се определи нормативно минимален добив за всяка култура от Приложение 1а, която технологично е възможно да се произвежда на територията на Република България, като най-удачно е да се използват тези стойности, които вече са определени за схемата за обвързаното подпомагане на плодове и зеленчуци за 2018 год. За всеки ЗП - бенефициент по схемата „Училищен плод“ да се извършва калкулация на допустимото произведено количество и да се сравнява с доставеното количество към учебните заведения на същия бенефициент. Само по този начин е възможно да се съблюдава изискването на чл. 9. ал. 1 от Наредбата. В случай, че доставеното количество от даден продукт е по-голямо от установеното произведено такова, то да се извършва редукция до по-малката от двете стойности; ДФ „Земеделие“ да извършва успоредна проверка и на правните основания за използваните земеделски площи, заявени в анкетната карта – изискуем документ по схема „Училищен плод“ в съответствие с чл.13, ал. 4, т.1 от Наредбата. Предлагаме проверката да се извършва чрез съпоставяне на площите заявени по схема „Училищен плод“ и същите заявени по СЕПП. Кръстосаната проверка няма да представлява административна тежест, тъй като ще се извършва в ИСАК и ще докаже, че използваните площи по двете мерки са идентични и че липсва основание за съмнение за нередност. Липсата на такава проверка може да доведе до случаи, при които конкретен поземлен имот е заявен от даден бенефициент по СЕПП, а същевременно е използван от друг кандидат по схема „Училищен плод“. В случай, че се установи неправомерно заявяване на земеделски площи, то да се извършва редукция на количеството продукти, доставяни към учебните заведения до реално установените такива, които да бъдат функция на реалните, проверени площи умножени по съответния нормативно определен минимален добив.


Уважаеми господа,

Обръщаме се към Вас в качеството ни на представители на земеделската общност у нас. Нашите членове обработват над 20 000 дка овощни насаждения, като Ви уведомяваме, че ако не предвидите контролни механизми е възможна следната ситуация:

Земеделски производител притежава напр. общо 25,00 дка, като същия е заявил по схема „Училищен плод“ 10 учебни заведения със средно по 325 деца/ученици, Виж табл.1:

Табл. 1 Примерно радпределение на доставките по схема Училищен плод, обвързано с производството:


В така посочения пример, на пръв поглед изглежда, че са спазени всички условия и изисквания на наредбата, но след извършване на Оценка се вижда, че кандидатът не отговаря на условията, постановени в чл. 9. ал. 1 на наредбата. От посочения пример, доставчикът следва да бъде санкциониран за 1 041, 67 кг най-вероятно доставени, но непроизведени домати и за 425 кг грозде. Тези стойности може да придобият монетарно изражение преизчислени през съответния брой порции умножени по съответната ставка за порция по схемата. За цитрусите и бананите е ясно, че оценка няма да се извършва, тъй като е неприложима.

Чл. 13, ал. 5, т. 2 гласи следното: „когато по Схема "Училищен плод" са постъпили предложения от повече от един производител, е длъжно да избере този от производителите, чиито производствени площи са разположени на разстояние до 100 километра от учебното заведение, а когато няма такъв производител или има повече от един – производителя, отглеждащ по-голям брой от продуктите, включени в схемата, съгласно приложение № 1а; при равен резултат и по двата критерия заявителят се избира от учебното заведение;“

Произтичащи въпроси от цитираната разпоредба:

1. В резултат на горното Ви питаме, какво става ако в посочения пример насажденията от ябълки, круши и грозде са в област Варна, а доматите в област София?

2. Кандидатът може ли да получи предимство за област София, при положение че 99,9 % от производствените му площи са на територията на област Варна?

Качеството на плодовете и зеленчуците е безспорно най-важния аргумент, тъй като става въпрос за доставки на храни за деца. Именно за това е необходимо да се доставя по-голям дял български продукти. Изискването за 1/3 Българска продукция е положителна крачка напред, но недостатъчна. Основна предпоставка за качеството на продукцията е нейното съхранение. В този контекст възниква и следния въпрос:

3. Как Разплащателната агенция извършва контрол върху земеделските производители по отношение на обстоятелството, дали разполагат със съоръжения за съхранение на продукцията си? Нима всеки производител има подобни собствени съоръжения? Повечето ЗП прибират продукцията си през месец септември, като някои късни сортове могат да се приберат до началото на октомври. В случай, че няма съоръжения за съхранение, съответния ЗП веднага реализира на пазара прибраната реколта, но същевременно остава допустим бенефициент по схемата и може да доставя продукти, макар че няма нищо на склад (Училищен плод се прилага в периода октомври - май). Въпросът е откъде ги взима?

Нашата теза е, че отново е даден приоритет на земеделските производители, който не е ясен. Не става ясно, кой има предимство и пред кого и при какви условия. В случай, че част от доставяните продукти 1/3 не са произведени от съответния ЗП, то изпадаме в хипотезата, че караме производителя да стане търговец, като в последните месеци се наблюдава и обратната тенденция - масово търговците (дългогодишни бенефициенти по мярката) се регистрират като ЗП.

Наредбата за т.нар. Училищни схеми, бе променяна неколкократно в близките 2-3 месеца, докато се угоди на един или друг кръг от субекти и лица, имащи определени интереси. Това е пореден пример, че на парче не може да се работи, а нещата следва да се обмислят, преценяват и съобразяват с реалната ситуация и най-важното е да се осигурят съответните механизми за контрол, които явно липсват.