Актуални агро новини.РИОСВ - Хасково извърши 105 проверки през юли.

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково през юли извършиха 105 проверки на 104 обекта. Дадени са 35 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 6 акта, наложени са 4 санкции и са издадени 4 наказателни постановления на стойност 3 200 лв.  Събраната сума от наложени наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 3330 лв.

Издадени 2 наказателни постановления по 100 лв. и са съставени 3 акта на физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Издадени са наказателни постановления на Фабрика за каучукови и пластмасови изделия за автомобилната промишленост в Кърджали за 2000 и на млекопреработвателно предприятие в с. Вълкович, общ. Джебел за 1000 лв., поради изпускане на отпадъчни води в дерета в нарушение на емисионните норми. Още 3 акта са съставени и за неизпълнение на дадено предписание, както и за констатирани нарушения по Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците.

През месеца са почистени 3 нерегламентирани сметища- в местност „Траса“ край Кърджали, в района на с.Стамболово и до реката в с.Добрич, общ.Димитровград.

На „Зеления“ телефон през юли са постъпили 24 сигнала, 16 от които за бедстващи защитени видове птици, повечето от които млади екземпляри, паднали от гнездата си при опит за летене - сова , кукумявка, керкенез и 13 щъркела.