Актуални агро новини.Проверките по р. Хаджийска не показват замърсяване с отпадъчни води.

По сигнали за замърсяване на река Хаджийска, РИОСВ – Бургас, БДЧР – Варна и РЛ към ИАОС в Бургас направиха поредната проверка за сезон 2018 г. При проверките на 6 юни, 24 юли и 1 август са взети проби от повърхностни води от р. Хаджийска от пунктовете  при моста в Слънчев бряг, устието преди вливането на реката в Черно море и при морето – срещу течението. Анализът на получените резултати по показатели: pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, фосфати като фосфор, общ фосфор и ортофосфати като фосфор (за морските води) не показват битово-фекално замърсяване.

На 7 август при проверката в района на устието на р. Хаджийска, преди вливането й в Черно море не е констатирано изтичане или заустване на отпадъчни замърсени води към крайбрежните води. Водите са бистри, с естествен цвят и мирис, без нефтен филм на повърхността или опалесценция, което се потвърждава и от подалия сигнала, присъствал на проверката. Няма наличие на мъртва риба в реката, на места дори се наблюдават пасажи от дребна жива риба.

Експертите са направили оглед в достъпните райони  на р. Хаджийска от устието й, нагоре по течението, до моста на главен път Бургас-Варна. Не са установени нерегламентирани зауствания на отпадъчните води в реката , , както и изведени тръби, потенциални източници на замърсяването й.

За постъпилите сигнали е уведомена и РЗИ – Бургас за предприемане на действия по компетентност.

В началото на летния сезон 2018 г. от страна на община Несебър бяха предприети действия за осигуряване проводимостта  на речното корито на река Хаджийска, в т.ч. почистване на речното русло от растителност. Извърши се обследване за нерегламентирани  зауствания на отпадъчни води в реката и замърсяване на морето в района  на  Почивна база „Слънчев бряг“. При огледите не са констатирани нерегламентирани зауствания на отпадъчни води