Актуални агро новини.Държавата и неправителственият сектор проведоха съвместна проверка на територия, попадаща в Натура 2000.

Държавата и неправителственият сектор обединиха усилия за да извършат заедно проверка на територия, попадаща в европейската екологична мрежа Натура 2000. Екип на природозащитната организация WWF и представител на Асоциация на парковете в България се присъединиха към експертна група на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) в съвместната инспекция по стопанисване, опазване и извеждане на сечи.

Проверката се състоя в горски територии в района на „ДГС Сандански”, в землището на с. Плоски. Тя включи четири обекта , в които се осъществява редовна дърводобивна дейност, както и две насаждения, определени като гори във фаза на старост, където всякаква човешка намеса е изрично забранена.

За целите на мониторинга бяха използвани иновативни технологии. Екипът на WWF извърши наблюдение над горските площи с помощта на безпилотно устройство. Смятани за бъдещето в опазването на околната среда, дроновете осигуряват поглед към по-сложно достъпните местности, като същевременно дават възможност и за по-детайлно заснемане на дървесните видове.

Експертите установиха, че нарушения на Закона за горите в посетените обекти няма. Финалното заключение констатира и допускането на някои пропуски. Например, в широколистно буково насаждение не са отбелязани задължителните стари хралупести и изсъхнали дървета, които са дом за някои горски обитатели и трябва да бъдат запазени като част от биологичното разнообразие.

Експерти на WWF напомнят, че опазването на горите е от изключително значение не само за екосистемите, към които принадлежат, но и за нас – хората. Освен че ни осигуряват ключови условия за живот като чист въздух и питейна вода, те също са и дом на застрашени животински и растителни видове. Затова WWF фокусира усилията си за опазване на старите български гори, които имат най-голям принос за опазване на биоразнообразието, но същевременно изчезват, заради нерегламентирани сечи, климатични промени и т.н.