Актуални агро новини.Удължен е срокът за изпълнение на дейностите по проект „Горите на орела“.

Секретариатът на програмата LIFE на Европейския съюз е удължил периода за изпълнение на проект „Опазване на ключови горски хабитати на Малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България“. 

Отчитайки постигнатите добри резултати при изпълнението на дейностите по проекта,  Секретариатът на програмата е продължил срока за приключването му с една година (до 01.07.2019 г.). За този период окончателно ще завърши подпомагането при инвентаризацията на биологичното разнообразие в Югоизточна България, ще се приеме Плана за действие за Малкия креслив орел и ще се подпомогне разработването и стартирането на подмярка 15.1 „Плащания за горски екологични ангажименти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Това са част от предстоящите дейности, които екипът на проекта трябва да реализира за успешното приключване на проекта и постигане на всички заложените резултати.

Проект „Опазване на ключови горски хабитати на Малкия креслив орел в България” (LIFE12 NAT/BG/001218) е финансиран от Програма LIFE на Европейския съюз. Стартира на 01.07.2013 г., като продължителността му бе пет години. Водещ партньор е Изпълнителна агенция по горите , а асоцииран партньор е Българското дружество за защита на птиците.

Повече информация за проекта и постигнатите резултати по неговото изпълнение може да бъде намерена на интернет страницата http://www.eagleforests.org/.