Актуални агро новини.Подобряват състоянието на видове и местообитания в ПП „Златни пясъци“.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и директорът на Дирекцията на Природен парк „Златни пясъци“ Даринка Сарова подписаха договор за подобряване природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата „Натура 2000“, които попадат в парка.

С изпълнението на проекта ще се извършат дейности за опазване на Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) и Дългоух нощник (Myotis bechsteinii). Ще се подобри състоянието на приоритетни видове птици, предмет на опазване в защитена зона “Батова”. В обхвата на проекта е подобряване природозащитното състояние на Крайречни смесени гори, Панонски гори, Естествени еутрофни езера и др. Общо 32 вида и 4 местообитания ще бъдат подкрепени с цел възстановяване и поддържане на благоприятен природозащитен статус.

Проектът предвижда дейности за повишаване информираността на посетителите на Природен парк „Златни пясъци“ за консервационно значимите местообитания , , растителните и животински видове. Общата инвестиция е 107 хил. лв. и е осигурена от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.