Актуални агро новини.Изпълнителна агенция по горите представи горското и ловното стопанство в България пред делегация от Германия.

В периода 08-17.09.2018 г. страната ни бе посетена от немска делегация, представляваща Ловно-екологичното дружество на провинция Баден-Вюртемберг. Инициатор и организатор от немска страна бе г-н Адриан Фелдман – координатор на първия голям предприсъединителен горски проект „Укрепване на административния капацитет на държавната горска администрация” по програма ФАР на Европейския съюз. От страна на Изпълнителна агенция по горите участие в опознавателното посещение взеха д-р Албена Бобева и инж. Николай Василев – главни експерти в дирекция „Наука и международна дейност“.

С цел да се постигне максимален положителен ефект и възможно най-добро запознаване с богатата българска природа, история и култура, в програмата за посещението бяха включени посещения в планините Витоша, Рила, Стара планина, Странджа и Източни Родопи и на някои от най-важните културно-исторически обекти в страната - Рилски манастир, връх Шипка, гр. Велико Търново и Арбанаси, гр. Несебър, с. Българи, Бачковски манастир, гр. София и др. За представяне на разнообразието на българската природа, в програмата бяха включени срещи и теренни посещения в районите на ДПП Рилски манастир, ТП ДГС Карлово (с участието на представители на РДГ Пловдив), НП Централен Балкан, РДГ Велико Търново, ТП ДГС Котел (за наблюдение на популацията на белоглавия лешояд), РДГ Бургас (с представяне на постигнатите резултати при прилагане на т. нар. Заарландски метод) и РДГ Кърджали/ТП ДГС Маджарово. Със съдействието на Българско дружество за защита на птиците , немските колеги проведоха няколко наблюдения на орнитофауната в страната, като най-голям интерес и познания бяха проявени при наблюдението на есенния прелет по втория най-значим миграционен път на Европа – Виа Понтика от Природозащитен център Пода, гр. Бургас и на популацията на белоглавия лешояд и др. видове птици в района на Природозащитен център „Източни Родопи“.

Основните теми, които бяха поставяни и разисквани по време на посещението, бяха свързани с устойчивото управление на горите, лова и опазването на дивеча, опазването на богатото биологично разнообразие на страната и др.

Немските колеги изразиха готовност да окажат съдействие при организация на подобно посещение на българска делегация в Германия.