Актуални агро новини.БАБХ не е получавала данни от общините за увеличена популация на безстопанствените котки.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не е получавала данни за извършено преброяване на наличните популации на безстопанствените котки в страната, което е в пряката компетентност на общините. Поради липсата на данни от тяхна страна БАБХ не може да направи конкретни изводи за динамиката в популацията им или за увеличаването ѝ, въпреки получените в Агенцията сигнали за нейното нарастване.

Съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните (ЗЗЖ) всяка община приема своя програма за овладяване на популацията на безстопанствени животни.

В нея трябва да са разписани разработени дългосрочни и устойчиви стратегии за ефективно постигане на националните цели, а именно:

Подобряване здравето и благосъстоянието на населението като се минимализира риска от разпространението на заразни болести и инфекции , възникване на зоонози; Намаляване броя на безстопанствените животни; Предотвратяване, и преустановяване на незаконната търговия с безстопанствените кучета; Предотвратяване, и преустановяване на нерегламентираният им транспорт в и извън границите на страната ни; Завишаване на контрола върху отглеждането на домашните животни (контрол върху отглеждането на домашни любимци, респективно размножаването им, безотговорното отношение към поколението им, и най-вече изоставянето им от страна на техните собственици); Стимулиране на активността на гражданите и тяхното адекватно съдействие за решаване проблемите, към които тези програми са насочени.

Според изискванията, посочени в чл. 40, ал. 3 от ЗЗЖ: „Общинските съвети приемат програма за изпълнение на националната програма и план за действие на съответната община, които отговарят на изискванията на наредбата по ал. 2‘‘. В тази връзка преброяването на безстопанствените кучета и котки е в пряката компетентност на общините.

Наличието на безстопанствени животни на дадена територия е в пряка зависимост от установените взаимоотношения в обществото. Освен да наблюдават и докладват за наличието на бездомни животни, гражданите следва да възпитават нетърпимост към практиките за изоставяне на животните. Целта е спазването на правилата и подобряването на условията за хуманно отношение към животните в страната.

Според експертите на БАБХ проблемът може да бъде овладян чрез съвместните усилия и работа в тясно сътрудничество на цялото общество със съответните компетентни органи.