Актуални агро новини.Съкращават на 45 дни срока на проверките за нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Правителството прие изменение на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта е съкращаване на срока по чл. 10, ал. 3 от Наредбата , съгласно който определеният тримесечен срок за приключване на проверките по сигнали за нередности може да се удължава до три месеца. Промяната е продиктувана от направен анализ, че увеличаване на броя на подадените сигнали за нередности би довело до забавяне на темпа на изпълнението на програмите.

По тази причина срокът по разпоредбата се редуцира от 3 месеца на 45 дни.