Актуални агро новини.Зам.-министър Николова участва в среща на държавите от Вишеградската четворка плюс България и Румъния.

На 22 октомври 2018 г. в Братислава се проведе среща на министрите на околната среда и климата на страните от Вишеградската четворка плюс България и Румъния (V4+2). Срещата е първата в рамките на Словашкото председателство на групата. Фокусът на дискусията беше поставен върху проблемите, свързани с изменението на климата и подобряването на качеството на въздуха.

В рамките на изказването си зам.-министър Николова информира за процеса по разработването на националната програма за контрол на замърсяването на въздуха. Програмата ще включва секторен анализ на основните източници на емисии. Ще бъде направена също прогноза до 2030 г., както и оценка на допълнителните усилия, необходими за постигане на намаленията съгласно Директива 2016/2284, определяща национални цели за 5 вида замърсители.  Не на последно място ще бъдат идентифицирани и приоритизирани мерките за намаляване на емисиите , в т.ч. и по сектори. Госпожа Николова отбеляза, че с цел гарантиране интегрирането на политиката по опазване чистотата на въздуха в други секторни политики – транспорт, енергетика, земеделие, икономика, е инициирано създаването на Координационен съвет по опазване чистотата на атмосферния въздух към министъра на околната среда и водите. В изказването си тя засегна и въпроса за енергийната бедност, като изтъкна, че основната причина, поради която се регистрира наднормено замърсяване на атмосферния въздух в България, са емисиите на фини прахови частици от битовото отопление през зимния период.

Министрите обсъдиха също и въпросите, свързани с изменението на климата, като основен акцент бе поставен на разработването на дългосрочни нисковъглеродни стратегии на ЕС и на държавите членки до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. Стратегиите представляват план за предприемането на структурни промени, необходими за постигането на нисковъглеродно и устойчиво развитие на икономиката. От особена важност за страната ни е наред с екологичните критерии в този процес да бъдат взети предвид и фактори като справедливост на прехода, социални ползи и икономическо развитие.