Актуални агро новини.Днес отбелязваме Международния ден на Черно море.

Международният ден на Черно море традиционно се отбелязва всяка година на 31 октомври. На тази дата през 1996 г. министрите на околната среда на черноморските страни подписват Стратегическия план за действие за опазване и възстановяване на Черно море към Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване /Букурещка конвенция/.

Тази година  отбелязваме двадесет и втората годишнина от подписването на Стратегическия план за опазване и възстановяване на Черноморската екосистема между България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна.

Постоянният секретариат на Конвенцията инициира през 2007 г.  актуализиране на Черноморския стратегически план за действие от 1996 г. Процесът завършва с приемането на нов стратегически план по време на министерската среща на страните по конвенцията, проведена в София през април 2009 г.

Стратегическият план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море е резултат от съвместната работа на шестте черноморски държави, водени от волята им да действат съвместно за опазване, възстановяване и устойчиво управление на Черно море.

Стратегическият план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море си поставя целта да разреши трансграничните проблеми , обединявайки усилията на шестте черноморски държави. Основните предизвикателствата, към които е насочен планът, са еутрофикацията, живите морски ресурси за търговски цели, химическото замърсяване и биоразнообразието. Отчетено е глобалното изменение на климата и последствията от това за Черноморския регион, като посрещането на това предизвикателство е изведено като основен приоритет.

За изпълнението на Стратегическия план са създадени 6 консултативни групи към Черноморската комисия, които са основни работни структури, които осигуряват базата за координирани регионални действия в изпълнение на програмата на Черноморската комисия и подпомагат шестте страни при определянето на приоритетите и формулирането на решенията на комисията.

Черноморските страни са изправени пред многообразие от предизвикателства, свързани с опазването на Черно море, които изискват не само координиране на усилията на национално и международно ниво, но и активната подкрепа на обществеността и заинтересовани групи. Черно море е екосистема,  силно уязвима на въздействия като замърсяване,  свръзхулов и неустойчиво развитие на крайбрежието и ни обединява в нашите усилия за съхраняване на биоразнообразието и опазване чистотата на морето и плажовете.

През последните единадесет  години отбелязването на Международния ден на Черно море е разширило своето значение, тъй като България като страна членка на ЕС в координация с Румъния изпълнява изискванията на Рамковата директива за морска стратегия.

Изпълнението на Морската стратегия с Програми от мерки за достигане и поддържане на доброто състояние на морската околна среда е задача, която изисква обединяване на усилията на експертите от МОСВ и от министерствата и ведомствата, които имат отношение към морската околна среда, с активната подкрепа на обществеността и заинтересовани групи. От изключително значение е координирането на действията с Румъния по отношение на мониторинга на морската околна среда и изпълнение на мерките от Морската стратегия, основната част от които са трансгранични.