Земеделските стопани ще водят специален регистър, в който ще се вписват всички дейности, когато използват горива. Това предвиждат изменения в Наредбата за реда и условията за водете на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Документът е изготвен от експерти в икономическото министерство, а общественото му обсъждане ще продължи до края на ноември.

От проекта на наредбата става ясно, че фермерът трябва да води специалния регистър на хартиен носител, като всеки том от него се прошнурова и заверява от съответната Общинска служба по земеделие.

Трябва да се впишат подробни данни за зареждане на земеделската техника извън обекта на фермера. Посочва се също така датата на зареждане на трактора или друга техника, количеството на налятото гориво, землището, до което ще се транспортира, и видът и регистрационният номер на всяка единица земеделска техника и приблизителното количество на зареждане за всяка машина.

Трябва да се посочи и основанието , на което стопанинът ползва техниката, вкл. вид и номер на документа за собственост, наем или други. Към документацията се добавя и удостоверение от пожарната служба, че машината е безопасна.