Актуални агро новини.БАБХ предупреждава за житни мухи по есенниците.

Българската  агенция  по  безопасност  на  храните  осъществява  дейностите  по
наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация в областта на растителната защита.

До този момент агрометеорологичните условия се определят от сухото и топло за сезона време и температури над нормата.

Повечето площи пшеница и ечемик бяха засети в оптималните срокове. По-късно засетите посеви не успяха да поникнат поради липсата на  влага.  Рано  засетите  се  намират  във  фенофaза  втори-трети  лист,  но  развитието  им  се забавя поради засушаването.Отчита се неравномерно поникване на част от посевите.

Условията  бяха  благоприятни  за  поява  и  развитие  на  първите  неприятели  попшеница и ечемик.

През периода наблюдаваме развитието на житните мухи (Хесенска муха-Mayetiola destructor; Житна тревна муха-Opomyza florum; Шведски мухи-Oscinella spp; Черна пшеничена муха-Phorbia fumigate; Житна стъблена муха-Chlorops  pumilionis). По-сериозно поражение по новопоникналите растения, причинени  от  ларвите  на  неприятелите  се  откриват  масово  в ранните посеви. В значителна част от тях е констатирана висока плътност, надвишаваща прага  на  икономическа  вредност още  в  края  на  месец  септември  и  началото  на  месец октомври.  В  момента  се  извършват  масови  третирания  с  инсектициди  на  по-късно засетите площи  с  есенници. За  съжаление,  голяма  част  от  зърнопроизводителите подценяват тази група вредители, както и намножаването на листни въшки, трипсове и др.

За  намаляване  плътността  и  повредите  от  житните  мухи  имат  значение  редица агротехнически мероприятия.
 - Сортовете, склонни към по-силно братене , се развиват по-бързо и са по-устойчиви на повредите от житните мухи.
 - Спазване на сеитбообращения с пространствена изолация, намалява плътността на мухите.
 - Премахването на някои плевели, например на пирея, намалява силно плътността на житните   мухи   и   други   неприятели,   които   се   развиват   върху   плевелната
растителност.
 - Ранната  есенна  сеитба  подпомага  намножаването  на  житните  мухи,  тъй  като поникването  на посевите  съвпада  с  летежа  на  есенните  поколения.  Ето  защо сроковете за сеитба са от голямо значение. При зимната пшеница най-благоприятен е  периодът  от  1  до  25-30  октомври,  а  за  ечемика –от  1  до  20  октомври.  Само  в някои полупланински райони е допустима сеитба в края на септември.
 - Оптималната посевна норма, която осигурява гъсти посеви, намалява повредите от житните мухи.
 - Химичната  борба  се  провежда  при  доказана  необходимост  или  ако  са  нарушени основните  агротехнически  изисквания  (при  монокултурно  отглеждане,  неспазване на срокове за сеитба и т.н.) и се очаква силно нападение от житните мухи.

На  интернет  страницата  на  БАБХ  можете  да  намерите  информация  за  разрешените продукти за растителна защита,
както и на следния линк:
http://bfsa.bg/userfiles/files/RZ/Reg/2018/%202018%207.pdf