Актуални агро новини.Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие.

МОСВ организира закриваща пресконференция по проект „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие“ по договор BG05SFOP001-2.001-0007/10.04.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“. Програмата е съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, а бенефициент по проекта е Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Основната цел на проекта е да очертае стратегическата рамка и приоритетни направления за адаптация към изменението на климата в периода до 2030 г., като идентифицира и потвърждава необходимостта от предприемането на конкретни действия за адаптация на национално и секторно равнище.

На пресконференцията ще бъде представен финалният проект на разработения рамков документ и постигнатите до момента резултати.

Събитието ще се проведе на 28 ноември от 13:00 часа в град София , сграда на МОСВ, бул. „Мария Луиза“ № 22, зала „Европа“.