Актуални агро новини.До средата на декември се очаква да започне приемът на първите проекти по ВОМР.

Възможностите за финансиране на проекти по новата Стратегия за Водено от общностите местно развитие са във фокуса на поредица от срещи, които провеждат експертите от Местна инициативна група „Тунджа“. В село Дражево се проведе първият семинар със земеделски производители, читалищни дейци и представители на неправителствения сектор.

Една от първите мерки , които ще бъдат отворени е в подкрепа на читалищните проекти. Планиран е прием в сранително кратки срокове - по норомативни изисквания това са минимум 30 дни. Експертите допускат интензивно разглеждане на подадените проекти. До края на 2020 г. всички проекти трябва да бъдат договорени.

Общият одобрен финансов ресурс за реализацията на стратегията на МИГ Тунджа е над 7.5 милиона лева. Това предоставя много възможности пред младите хора, които работят в селското стопанство, особено по линия на т.нар. малки проекти.

До средата на декември се очаква да започне приемът на първите проекти, посочиха лекторите в семинара. Подмярка 7.5 е насочена към „ Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. За реализацията на стратегията на МИГ-Тунджа е предвидена мярка за маркетинг и популяризиране на местните традиции, обичаи и продукти.

Автор: Валентин Вълчев