Актуални агро новини.Промените в нормативната уредба за възлагане на дейностите в горите обсъдиха на работна среща ЮДЗП и бизнесът.

Промените в Наредбата за реда и условията за възлагане на дейностите в горските територии и ползването на дървесина обсъдиха на работна среща ръководството на ЮЗДП и представители на Сдружение „Югозапад” , което обединява фирми от дърводобивния и преработвателен сектор в Благоевградска област. В срещата участваха зам.-директорът на РДГ Благоевград д-р инж. Георги Гогушев и директори на териториални поделения в обхвата на ЮЗДП.

Наредбата вече е публикувана за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗХГ и до 21 декември всички заинтересовани страни могат да правят предложения за промени.

До края на годината ЮЗДП поема ангажимент да изготви методика за категоризиране на сечищата за продажба на дървесина на корен, съобщи директорът инж. Дамян Дамянов. Това е едно от исканията на бизнеса, което ЮЗДП подкрепя, както и предложението на фирмите за увеличаване делът на дървесината, продавана от склад, като в някои териториални поделения могат да се обособят и централни складове.

Във връзка с опазване чистотата на въздуха и предстоящите законови ограничения относно съдържанието на влага в дървата за огрев, ръководството на ЮЗДП информира представителите на бизнеса, че се разискват варианти за решаване на проблема. От страна на фирмите беше поставен и въпросът за реда за осигуряване на дърва за огрев за местно население.