Актуални агро новини.През декември БАБХ е конфискувала 2 836 кг негодни храни.

През месец декември 2018 г. инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните са извършили официален контрол на обекти за производство , за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене на територията на страната. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват: 

 Общ брой извършени проверки в цялата страна – 10 528 бр.  Издадени предписания – 376 бр.  Съставени актове за установяване на административни нарушения – 86 бр.  Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 2 бр.  Изтеглени и насочени за унищожаване 2 836 кг храни, 45 600 бр. яйца и 117 л. мляко и безалкохолни напитки.

Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на България са:

Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка. Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност. Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите. Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.

 Изготвени становища:

Към институции и ведомства –  28 бр. Към фирми и граждани – 9 бр.

Обработени сигнали и жалби:

Към институции и ведомства – 14 бр. Към фирми и граждани – 14 бр.