Актуални агро новини.Организират кръгла маса на тема: „Обсъждане на борбата със загубите на храни в България“.

На 12 февруари 2019 в гр. София, залата на 5-ти етаж в сградата на Висшето училище по застраховки и финанси (ВУЗФ) ще се проведе КРЪГЛА МАСА на тема: „Обсъждане на борбата със загубите на храни в България“

Домакин ще бъде Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към Министерство на земеделието, храните и горите.

Основната цел на организирания форум е да се обсъдят съществуващите практики за събиране на данни за генерираните загуби на храни, за пренасочване на нереализираните годни за консумация храни, както и необходимите мерки и действия, които следва да се предприемат за намаляване на загубите на годни за консумация храни.

Стремежът на ЦОРХВ е в мероприятието да вземат участие всички заинтересовани страни - представители на държавната администрация, професионалните и браншовите организации на производители и търговци на храни  и неправителствени организации с отношение  по проблема.

По данни на Европейската комисия, в Европейския съюз (ЕС) годишно се губят около 88 млн. тона годна за консумация храна, което представлява 20% от общия обем произведени храни в ЕС. Разходите за производството на тази неконсумирана храна възлизат на 143 млрд. евро, а изразходваните за производството й суровини - на 261 млн. тона.

През 2015 г., Общото събрание на Обединените нации (ООН) прие Цели за устойчиво развитие до 2030 г. Една от тях, Цел 12.3, изисква до 2030 г. в глобален мащаб да се намали  наполовина разхищаването на храни на глава от населението на ниво търговия на дребно и домакинства и да се намалят загубите на храни по хранителните вериги.

България, както Европейският съюз и всички негови държави членки, се ангажира за постигането на тази цел, признавайки необходимостта от борбата срещу загубите и разхищаването на храни. През последните години у нас започна предприемането на отделни инициативи по проблема. Междуведомствена работна група разработва проект за Национална програма за превенция на загубите на храни, с цел да се отговори на необходимостта за намаляване на загубите и разхищаването на храни, да се подпомогне постигането на Цел 12.3 на ООН и да се осигури платформа за приноса на всички заинтересовани страни. Програмата представя практически решения, които да послужат за предприемане на съгласувани действия от участниците по хранителната верига.