Актуални агро новини.Директивата за водата - срокът за предложения към ЕК е до 12 март.

Как и дали Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията са довели до промени в устойчивото управление на водите и до подобряване на състоянието на водните обекти и на стратегиите за намаляване на риска от наводнения в ЕС. Това са основните въпроси, които Европейската комисия задава в консултация, в която всеки европейски гражданин може да участва до 12 март чрез специален онлайн въпросник.

Консултацията представлява "проверка на пригодността" (fitness check), с която Комисията цели да постави адекватно следващите цели на политиката си за водите. Водната директива действа от 2000 г., като цели до 2027 г.  да постигне определени цели за качеството на водите на Европа. Поставените приоритети и мерки за постигането им обаче не са оценявани през изминалите 19 години, а през това време промените са големи, пише www.dnevnik.bg.

От една страна има нови природни феномени - например, климатични изменения, влияещи и върху все по-застрашителните наводнения. От друга страна, има нови управленски предизвикателства - засилен интерес към ВЕИ, които под формата на мини-ВЕЦ често застрашават биоразнообразието в реките, както и по-силен ефект от натрупващите се сечи, водещи до засушаване, но също и индустриални и битови замърсявания.

Освен настъпилите от 2000 г. насам промени, причина за провеждане на оценка на пригодността е и фактът, че директивата се прилага слабо. В момента базата данни на Европейската комисия показва 72 активни наказателни процедури срещу страни-членки на Европейския съюз за неизпълнения по теми, свързани с водите.

WWF-България и Българското дружество за защита на птиците провеждат информационна и помощна кампания в България за консултациите за Директивата за водите. Гражданските организации предлагат на специалния си кампаниен сайт (виж тук ) на своите съмишленици да подадат до Европейската комисия предварително подготвени от техни експерти отговори, за които гарантират, че ще подпомогнат по-доброто опазване на водите. Основната препоръка на неправителствения сектор, както в нашата страна, така и на европейско ниво, е, че не трябва да отпадат изисквания, а промяната в директивата трябва да е по посока на по-строго прилагане.