Актуалниагро новини.Ловният съвет прие резултатите от пролетната таксация на дивеча за 2019 г..

Ловният съвет към Изпълнителната агенция по горите прие резултатите от пролетната таксация за състоянието на дивечовите запаси и плана за ползване на дивеча за 2019 г. на проведеното днес  първо заседание за тази година. 

Таксацията беше извършена едновременно във всички ловностопански райони в срок в присъствието и под контрола на служители на държавните горски и ловни стопанства и регионалните дирекции по горите (РДГ). 

Анализът на резултатите от таксацията показва, че запасите на преобладаващата част от едрия и дребния дивеч дивечовите популации се увеличават.  Общата численост на благородния елен възлиза на над 31 000 бр.  В сравнение с миналата година увеличението е с над 5%. При елена лопатар се наблюдава увеличение с 3 % на общата му численост, която възлиза на над 9 700 екземпляра. Запасът от сърна в страната е над 121 000 бр. За тази година увеличението е 4 на сто. Броят на муфлоните е над 4 400 бр., което е с 3% повече в сравнение с 2018 г. Нарастването на запаса е основно в държавните дивечовъдни участъци и държавни ловни стопанства, в които се полагат редовно грижи за  дивеча, ограничаване в голяма степен на бракониерството и отстрела на хищници. Дивата свиня наброява близо 89 000 бр. При този вид дивеч се констатира понижаване на запаса, който е в рамките на допустимия за страната, което е с 1,3% спрямо 2018 г. Това намаление се дължи на завишения отстрел през предходния ловен сезон с цел недопускане на Африканска чума по свинете (АЧС) в страната. 

Популацията от дребен дивеч, с изключение на заека, показва бавен, но стабилен растеж, особено в районите, стопанисвани от ловните дружинки. Този факт се дължи на ежегодното разселване на фермерно произведени птици. Най-голямо увеличение се наблюдава при фазана - с 4.8  на сто. При яребицата ръст има 0.2%. Запасите от фазан и яребица са съответно: 180 545 бр. и 324 867 бр. При заека  увеличението е с  665 бр., или  0.2%, спрямо 2018 г. Причините за намалението на неговата численост, са  както щетите, свързани с постоянно нарастващата численост на хищниците, загубите от различни болести, така и  постепенното изчезване на естествените местообитания. Към тях трябва да добавим и бракониерството, което при заека е застъпено в най-висока степен.

При хищниците се наблюдава тенденция на увеличаване на запасите. Тази година се отчита увеличение от 6% при вълка, 0.9% при чакала и 1.6%  при лисицата. 

Като цяло здравословният статус  на дивеча в България е добър.  През 2019 г. усилията са насочени в борбата с бракониерството във всичките му форми. Продължава и работата по достигане на допустимите запаси. Селекцията в популациите също е сред основните задачи за тази година, тъй като тя се явява основна предпоставка за добиване на качествени трофеи.

Участниците в съвета дискутираха и резултатите от наложите превантивни мерки и бъдещите действия за ограничаване на разпространението на Африканската чума по дивите свине у нас. Констатациите са, че от началото годината до момента има само 11 регистрирани случая, като последният е бил в началото на м. април.