Актуални агро новини.Увеличават се площите за залесяване от 10 до 15 %.

Ще бъдат увеличени площите за залесяване в държавните горски територии и ще бъде подобрен видовия състав на насажденията чрез залесяване с 10% - 15% с медоносни дървесни видове. Това стана ясно на проведена среща на ръководството на Изпълнителна агенция по горите с водещи експерти по залесяването от ИАГ, регионалните дирекции по горите, горски семеконтролни станции - София и Пловдив, държавните предприятия, горски стопанства. На срещата беше обсъден досегашният опит и възможностите за увеличаване на медоносните дървесни видове в държавните горски територии. 

„Ще се направят необходимите промени в нормативната база и ще бъдат изготвени указания и упражнен нужния контрол, така че да се избегнат административни пречки за осъществяване на дейността," каза инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на ИАГ, пред участниците в дискусията. 

Експертите изразиха готовност за увеличаване на площите за залесяване и допълнително събиране на семена за посев и производство на фиданки от медоносни дървесни видове в случаите, където наличните са недостатъчни. Предстои да бъдат изготвени и програми за възстановяване на съществуващите насаждения от акация и други медоносни интензивни видове.

На срещата беше дискутирана възможност за безвъзмездно предоставяне на фиданки от медоносни дървесни видове освен на пчеларски организации, каквато практика съществува и на други заинтересовани организации, които да се включат в кампанията.