Актуални агро новини.РИОСВ - Варна спря незаконни изкопни дейности по устието на река Камчия.

При планова проверка в защитена местност „Лонгоза" експерти от РИОСВ - Варна установиха извършване на незаконни изкопни дейности със специализирана техника в коритото и по устието на река Камчия. Дадено е предписание за незабавно преустановяване на дейностите. Предстои установяване на възложителя и предприемане на съответните мерки съгласно Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

Защитена местност „Лонгоза" е бивша буферна зона около резервата „Камчия" и попада в защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000" - „Камчия", определена съгласно Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна  и „Комплекс Камчия", определена съгласно Директива за опазване на дивите птици.