Еколози предлагат мярката за пасторализъм да се разшири извън обхвата на националните паркове. Традиционните практики за сезонна паша са част от подпомагането по мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони. Според природозащитниците субсидиите за използване на високопланински пасища са направили така, че площите са увредени, докато пасищата извън парковете пустеят.

По тази дейност се подпомага традиционната високопланинска паша в летните месеци. Дейността се прилага на територията на национални паркове – Централен Балкан, Рила и Пирин. Еколозите предлагат мярката за пасторализъм да се преосмисли напълно.

Дирекцията на Национален парк Централен Балкан и екоминистерството въвеждат ограничение - един животновъд  може да получи до 100 ха площ за паша. Целта е повече хора да могат да се възползват от субсидиите.

Могат да се възползват земеделски стопани, физически или юридически лица, които отглеждат тревопасни животни (овце, говеда) и имат годишно разрешително за паша, издадено от дирекциите на националните паркове. Един фермер трябва да притежава най-малко 50 овце, 10 говеда, или комбинация от тях, но не по-малко от 10 ЖЕ. Стадата могат да бъдат придружавани от два броя ниско пасящи животни – коне и магарета. През април Фонд Земеделие изплати над 58 милиона лева по мярка 10.

Всяка година администрацията на парковете преценява дали пасищата са натоварени, колко са изтощени и кои площи ще отдаде за паша.