Създават се самостоятелни административни звена в министерството, свързани с информационното обслужване

Министерският съвет прие промени в Устройственият правилник на Министерството на околната среда и водите. Промените се налагат след приетите изменения в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), които въвеждат съвместяване на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, издаване на комплексни разрешителни, както и одобряване на доклади за безопасност в предприятия с висок рисков потенциал (така наречената „обединена процедура“).

С промените се оптимизират и процесите в работата на общата администрация в МОСВ, както и в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Създават се самостоятелни административни звена в министерството, свързани с информационното обслужване и в административното обслужване и канцеларията, както и конкретизиране на техните функции.

Заложените промени са свързани с подобряване на функционирането на ИАОС, с оглед пропорционално и функционално разпределяне на кадровия капацитет в общата и специализираната администрация, съобразно потребностите на отделните отдели. С проекта на ПМС не се извършва увеличение на общата числеността персонала в министерството и агенцията.