Управителният съвет на ДФЗ утвърди финансов ресурс в размер на 776 000 лв. за земеделски стопани, отглеждащиовце-майки и кози-майки, които не са реализирали на пазара минимално изискуемите количества мляко по Схемата за обвързано подпомагане заовце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол за Кампания 2018.

    Помощта се предоставя на стопани, които са заявили за подпомагане схемата за обвързана подкрепа заовце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол за Кампания 2018 г., и които не са могли да представят документи за реализация на| мляко в пълен обем.

    На база на данните, предоставени от ДФ „Земеделие" за Кампания 2018, броят на допустимите за подпомаганеживотни, за които земеделските стопани не са могли да докажат реализация на мляко по Схематаовце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол са 19 588 броя на 312 земеделски стопани.

    Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три данъчни години (2017– 2019 г.).

     Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да изготвят указания за предоставяне на помощта.