Най-късно до 30 ноември земеделските стопани, поели ангажименти през Кампания 2015 г. по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г., са длъжни да предоставят пред ДФЗ – РА сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство.

В документите трябва да е налична обобщена информация, доказваща биологичното състояние на парцелите, за които са поели ангажимент, както и добитата на тях продукция през годината на издаването им.
Срокът за издаване на сертификатите за биологично производство бе удължен от 30 септември на 30 октомври 2019 г. С един месец бе изтеглена и крайната дата, в която биопроизводителите трябва да представят документите пред Разплащателната агенция – от 30 октомври на 30 ноември 2019 г.

Описаните изменения са направени в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. и са публикувани в брой 76 от 27.9.2019 г. на „Държавен вестник“.

Почти всички оператори, които се занимават с биопроизводство, са включени в базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, водена от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Към момента близо 6200 оператора са включили данни за дейността си в регистъра към земеделското ведомство. Малко над 500 пък са тези компании, които нямат право да упражняват работата си заради изтекли разрешения или пък отнемане на правото им на дейност. По данни на МЗХГ биологичните оператори са над 6600.

Регистърът на биооператорите започна работа през втората половина на август тази година. Биостопаните трябва да имат издаден квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), като ПИК може да се издаде във всеки офис на НАП. Информацията се въвежда от контролиращите лица, които са 14 на брой, като всеки профил включва въвеждане на идентификация на оператора, информация за дейностите и обектите под контрол, сключени договори и анекси и др.