Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Националният природонаучен музей при БАН и Биологическият факултет към Софийски университет, изпратиха становища до Народното събрание, с които еднозначно затвърждават необходимостта от забрана на фермите за ценни кожи в България. Трите института са водещи по компетентност по отношение на биологично разнообразие, зоология, биология и етологични потребности на животните.

Становищата са във връзка с внесения на 13-ти септември 2019, в Народното събрание, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, с който се забранява отглеждането, развъждането и умъртвяването наживотни с цел добив на ценни кожи.

В становището на Националния природонаучен музей при БАН, подписано от проф. д-р Николай Спасов, се разглежда опасността за биоразнообразието в България, създадено от дива популация на основния отглеждан вид ценни кожи - Aмериканска норка (Mustela vison).

Наред с това се посочва, че отглеждането на животните във фермите е в противоречие на тяхната етология и биология, както и че отглеждането и развъждането на вида "американска норка" към настоящия момент е незаконно, тъй като неместния вид не е преминал задължителните процедури по чл. 67 от Закона за биологичното разнообразие.

"Невъзможно е да се обясни на подрастващото поколение, които са постоянни посетители, доброволци и бъдещи учени на музея, какво налага отглеждането на диви видове в абсурдни условия на тези ферми и жестокото отношение към тезиживотни. Нередно е отглеждането на дивиживотни във ферми с цел използването им за прищевките на една малка част от човешкото общество", се заключва в документа.

Становището изготвено от Биологическия факултет към Софийски университет, подкрепя забраната, посочвайки, че на отглежданите във фермиживотни не може да бъде гарантирано благосъстояние отговарящо на петте основни принципа за хуманно отношение:

  1. Да няма глад и жажда
  2. Да няма дискомфорт
  3. Да няма болка, нараняване или болест
  4. Да имат възможност и свобода за изразяване на естественото си поведение
  5. Да няма страх и стрес

В същото време посочва, че отглеждането на норки у нас, по отношение на благосъстоянието към животните се случва в нарушение на чл.149 и чл.151 от Закона за защита на животните.

В становището, подписано от декана на факултета, проф. Стоян Шишков и от доц. д-р Диана Златанова, че се приветства и поддържа внесения законопроект за промени в ЗВМД с надеждата, че опазването на биоразнообразието, здравето на хората и етично-моралните норми за отношение към животните ще надделеят над желанието на няколко фирми за финансово благополучие.

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН е една от водещите наши научни институции изследващи чуждите видове в България. , вВ становището подготвено от група специалисти по чуждите видове и подписано от директора на института доц. Д-р Анна Ганева се си разглежда опасността от поява на дива популация на инвазивния чужд вид, американска норка (Mustela vison), в резултат на изпускане от фермите за кожи. Като негативен пример за случаи с поява на инвазивни чужди видове отглеждани и развъждани за ценни кожи, опасни за биоразнообразието, изградили популация вследствие фермите за кожи, се посочват ондатрата, нутрията и енотовидното куче.

ИБЕИ оборва твърдението на индустрията, че американската норка не може да оцелее в дивата природа, тъй като е изкуствено селектирана. Изброени са над 16 европейски страни, в които вече има дива популация на този вид, и тя е именно вследствие фермите за кожи. Посочва се научно изследване на д-р Йордан Кошев, от тази година, което дава информация, че в близост до фермата до с. Маджерито съществуват минимум 108 случая на избягали норки, като се предполага, че броят им е много по-голям. В становището се казва, че България е страна по две Конвенции свързани с биоразнообразието и има ангажимент да предотвратява появата на опасни чужди видове, застрашаващи екосистемите и местообитанията, както и да гарантира запазването на дивата флора и фауна. Становището завършва с препоръка да се приеме Проекта на ЗИД на ЗВМД.

Трите научни становища са предназначени да бъдат разгледани в парламентарните комисии по околната среда и водите, и по земеделието и храните, които предстои да гласуват законопроекта за забрана на фермите за ценни кожи.

Минаха почти три месеца, откакто законопроектът е внесен в Народното събрание, а комисиите все още бавят неговото разглеждане.

От Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи, напомнят, че забавянето на разглеждането и гласуването на законопроекта, означава страдание и сигурна смърт за стотици хиляди норки, които предстои да бъдат заченати този януари, родени през април, убити в газови камери и одрани през следващия ноември. Това е цикълът, който собствениците на фермите ще повторят и тази година, освен ако Народното събрание не покаже, че има воля да разгледа и приеме забраната.

Ако бъде приет законопроектът, от 01 януари 2021-ва година, в България не трябва да няма нито една ферма за кожи, а отглеждането наживотни за ценни кожи да бъде криминализирано. В продължение на години от Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България се борят за приемането на подобен закон, целящ опазването на природата в България и по-хуманно отношение към животните, които са убивани единствено, за да се шият скъпи палта за най-богатите.

Трите научни становища, както и всички останали експертни становища по законопроекта, може да намерите тук >>>