На всяко прасе в стопанство тип заден двор е задължително да бъде отделена площ от 1 кв. м. Броят на свинете в личните стопанства не трябва да е повече от 3. Това са част от промените в Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. 

Според новите правила за биосигурност регистрацията на животните трябва да се извърши до края на юни 2020 г. 

Помещенията трябва да позволяват почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Торовата маса от прасетата трябва да се съхранява на определено място за поне 40 дни, а в нитратно уязвимите зони - и до 6 месеца.