Кандидатите, могат да подадат своите писмени възражения до Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР 2014 - 2020, в едноседмичен срок от съобщаването

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. публикува списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.020, Мярка „ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА В РАМКИТЕ НА РИБОЛОВА С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ ИЛИ ИЗВЪН НЕГО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ "ПОМОРИЕ““

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка може да намерите ТУК.

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап оценка за Административно съответствие и допустимост, по горепосочената процедура, могат да подадат своите писмени възражения до Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР 2014 - 2020, в едноседмичен срок от съобщаването.