124 пожара в горски територии са възникнали в страната от началото на годината до 12 април 2020 г. Засегнати са повече от 5000 дка горски площи, което е четири пъти по-малко в сравнение със същия период за миналата година. От върхов пожар до момента са унищожени само 30 дка насаждения. 

В 17 области на територията на страната вече е обявен пожароопасен сезон в горите. Предприетите мерки са във връзка с осигуряването на пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горски територии. Според разпоредбите на Закона за горите, обявяването става по предложение на директора на съответната регионална дирекция по горите и със заповед на областния управител, който определя времетраенето. За отделните области периодът е различен, поради спецификата на съответния район, но се обхващат месеците март – ноември.    

В заповедите са предвидени забранителни и организационни мерки, както и дейности, които да предотвратят възникването на пожари. Собствениците на горски територии трябва да поддържат постоянна бдителност и готовност, с цел недопускане на пожари, да планират и изпълняват мерки за защита на горските територии в страната. 

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Посетителите и работещите в горите и в съседство с тях е задължително да спазват правилата за пожарна безопасност. Паленето на огън и изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за целта места. 

Държавните горски и ловни стопанства, регионалните дирекции по горите, както и кметовете по места, е необходимо да организират дежурства и денонощна телефонна връзка със структурите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР при възникване на горски пожари.   

Необходимо е също осъществяване на строг контрол в земеделските територии по отношение спазването на забраната за изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи. 

Лице, забелязало пожар в горските територии, незабавно трябва да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.