Днес в гр. Айтос се състоя церемония по откриване на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ). Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Общата стойност на инвестицията е близо 18,3 млн. лв., като ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ от 13,5 млн. лв.

По проекта успешно са изпълнени двете основни дейности - изграждане на пречиствателната станция, на довеждащ и заустващ колектори и съпътстваща инфраструктура до ПСОВ. Товарът на замърсяване и третиране е над 20 000 екв. Жители. Втората изпълнена дейност обхваща доизграждане на главен клон І и главен клон ІІІ от канализационната мрежа на гр. Айтос и всички съпътстващи съоръжения - преливници, задържатели, шахти и др.

Проектът спомага за подобряване качеството на живот на населението в общината чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво развитие. Проектът благоприятства опазването и подобряването състоянието на водните ресурси в Айтос.