Животновъдите и пчеларите могат да кандидатстват за финансово подпомагане по de minimis от 11 до 24 август 2020 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

   Предвиденият бюджет по помощта de minimis зафермери, отглеждащикрави, юници, биволи,овце-майки и кози-майки, е 25 660 000 лв. На финансиране подлежат стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане заживотни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020.

      Ставките за подпомагане са:

     • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечникрави под селекционен контрол;

     • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечникрави;

     • до 20 лв. за млечникрави в планински райони;

  • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайникрави и/или юници;

    • до 110 лв. за месодайникрави под селекционен контрол;

    • до 80 лв. за биволи;

   • до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно заовце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

     • до 10 лв. заовце майки и/иликози майки в планински райони;

    • до 10 лв. заовце майки и/иликози майки, които не са под селекционен контрол, извън животните в планински райони.

      Ресурсът по минималната помощ de minimis за пчеларите е в размер на 5 милиона лева за 2020 г. Финансовата подкрепа ще покрие част от разходите на пчеларите при отглеждане на пчелните семейства, както и за възстановяване на загубите им от ниските добиви. Подпомагането ще е до 7 лв. на пчелно семейство.

    По данни от регистъра на земеделските стопани през 2020 г., на територията на страната се отглеждат 712 079 пчелни семейства от 6 468 земеделски стопани.

      На официалната интернет страница на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията за прилагане на държавните помощи, както и образци на документите за кандидатстване.

     За започването на приемите ДФ „Земеделие“ ще информира чрез кратко съобщение (SMS) допустимите за подпомагане земеделски стопани. Съобщението ще бъде изпратено от телефонен номер 180-080.