Служители от Регионална дирекция по горите – Русе установиха незаконна сеч на територията на Държавно ловно стопанство „Каракуз“ – гр. Дулово.

Проверката е извършена по подаден сигнал, в присъствието на представител на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово. Служителите по горите са констатирали, че са  отсечени 260 дървета от видовете цер и явор. Самата незаконно добита дървесина не е била налична на терен. След направените изчисления е установено, че обемът й е над 174 плътни куб. м. 

За констатираното от проверката е изпратен сигнал до Окръжна Прокуратура гр. Силистра.

Служители на СЦДП – гр. Габрово и РДГ – гр. Русе  извършват ревизия на целия охранителен участък на ДЛС „Каракуз”, в който попадат подотделите с установеното нарушение.