Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Административни облекчения за потребителите на водни обекти

Децентрализация на разрешителния режим в измененията на Закона за водите. Административни облекчения за ползватели на водни обекти и за компетентните органи въведе Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, приет на 22 юли 2010 г., влязъл в сила през август.

Той вменява на Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) в страната задължения да отговарят за отпадъчните води, локалните и градските пречиствателни станции, каза Елена Григорова - директор на великотърновската еконспекция. РИОСВ имат право да извършват контрол, което досега беше в правомощията на Басейновите дирекции. Сега в нормативната промяна по-ясно са разписани и взаимоотношенията между тези контролни органи. Например при замърсяване от пречиствателна станция, РИОСВ трябва да уведомяват съответната Басейнова дирекция.

Друг важен акцент е децентрализацията на разрешителния режим за водните обекти. Министърът на околната среда и водите издава разрешителни за държавните язовири от национално значение. Той ще се произнася в случаи, свързани с целите на отбраната и националната сигурност. Ще подписва при други заплетени казуси, като например инжектиране на въглероден двуокис, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти.

Във всички останали случаи за ползване на воден обект ще се произнасят Басейновите дирекции. По отношение на Дунав решения взема Изпълнителният директор на Агенцията за проучване и поддържане на реката. Той ще издава разрешителни за ползване на воден обект и за изземване на наносни отложения от река Дунав.

С нови отговорности вече се натоварват кметовете, когато има казуси, свързани с водоеми, които са общинска собственост.

Всеки кмет на община, след решение на общинския съвет, ще издава разрешителни за водовземане от води, включително от язовири, микроязовири и минерални води - публична общинска собственост. Ще се произнася и за експлоатация на находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините след края на януари 2011 г.

Той ще подписва разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обекти, в т. ч. канализационни системи на населени места.

Съобщенията за издадените разрешителни за националнозначимите водни обекти ще бъдат публикувани на сайта на МОСВ.

Източник:http://www.ecomedia.bg

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates