Месец януари е типичен зимен месец. Най-високите дневни температури достигат 11-15°С, а най-ниските – от (-15° )до (-22)°С. Екстремно ниски температури (до -29°С) се случват веднъж на 20-25 години. Средната температура в Северна България и високите полета варира от 0° до -3°С, по Черноморието и в Югозападна България - до 3°С, а в планинските райони - между -7° и -3°С.

През януари месец преобладава облачно време с относителна влажност на въздуха около 85%. Месечната сума на валежите за по-голямата част от страната е 30-50 дм3/м2.

Средният брой на дните с метеорологични условия, позволяващи работа на открито, е 9,3 с продължителност на деня 9,28 часа.

Характерни за януари са мъглите, заледяванията, поледиците, снежните бури, но особено опасни за овощните култури са температурните инверсии, често явление в Североизточна България.

През януари дърветата от повечето овощни видове продължават да са в дълбок (естествен) покой.

Агротехнически мероприятия в овощните насаждения

Продължава работата по ремонта на старите и изграждането на новите подпорни конструкции.Започва извозването и разхвърлянето на оборския тор в насажденията.Събират се калеми за пролетно присаждане. Резниците се вземат от южната страна на короната. Те се навързват на снопчета по 25, етикетират се и се съхраняват във влажен пясък на сенчесто място, в хладни избени помещения или в хладилни камери.В овощните насаждения продължава работата по механизираната контурна и ръчна резитба в ябълковите и крушовите насаждения.В плодохранилищата се следи да се спазва режимът на съхраняване.Полагат се грижи за опазване на заложените за стратифициране семена. В закритите помещения се регулират температурата и влагата, а в траповете семената се предпазват от преовлажняване и мишки.Определя се площта за засаждане на нови овощни насаждения. Това е особено необходимо, тъй като при тях трябва да се определи предшественикът на овощните, който трябва да се реколтира не по-късно от края на юли.Изборът на място за ново насаждение да се извърши от специалист, като се имат пред вид специфичните изисквания на съответната култура към климата и почвата.

Агротехнически мероприятия в ягодовите насаждения

Притъпква се почвата около засадените през есента, изтеглените от резките колебания на температурата и липсата на сняг ягодови растения.Започва затоплянето на оранжериите за форсирано производство на ягодови плодове.Температурата в оранжериите трябва да се повишава бавно (отначало до 10°С) и да се поддържа от 10 до 15°С. Ако температурата превиши 15°С за кратко време, растенията развиват недостатъчен брой листа с изтеглени дръжки, малко цветоноси с недоразвити цветове и непълноценни завръзи.Изграждат се пластмасови тунели за ранно производство на ягоди.

Агротехнически мероприятия в малиновите насаждения

Изграждат се нови подпорни конструкции и се ремонтират старите.За предпазване на младите растения от изтегляне почвата около тях се притъпква, а при възможност се загърлят на около 10 см над кореновата шийка.

Агротехнически мероприятия в касисовите насаждения

Продължава резитбата за плододаване.Продължава събирането на резници.Полагат се грижи за съхраняване на вкоренените растения за пролетно засаждане.Вкоренилищата се преглеждат и при опасност от изтегляне и измръзване почвата около растенията се притъпква.Особено внимание се отделя за предпазване на плодовете в плодохранилищата от запарване.Определят се нуждите от минерални торове и по възможност се осигурява необходимото количество за пролетно подхранване.

Агротехнически мероприятия в насажденията с други култури

Продължава събирането на резници от актинидия, арония, нар, облепиха и смокиня. Събраните резници от актинидия и арония се нарязват на около 20 см дължина. Основата им се третира с вкоренител за резници и се поставят в специално съоръжение за вкореняване.Продължава събирането на семена от актинидия, които се поставят в продължение на един месец при температура около 0°С на открито или в неотоплявано помещение за стратифициране.Резниците от смокиня, нар и облепиха се нарязват на около 20 см дължина, навързват се на снопчета по 50 и се съхраняват на открито или в мазе с влажен речен пясък.Продължава зимната резитба на насажденията от редки култури.Продължава изграждането на телената конструкция в насажденията с актинидия.Продължава контролът във вегетационните съоръжения за доотглеждане на актинидията.

Растителнозащитни мероприятия

Продължава ремонтът на овощарската техника, инвентарът за поливане, машините за пръскане и прашене, аерозолните агрегати и др.Полагат се грижи за запазване на препаратите за растителна защита от навлажняване , закупуват се необходимите количества от тях и се подреждат в складовете.В ровниците за овощен посадъчен материал се поставят нови отровни примамки срещу мишките.