Мероприятия в овощната градина. Как да определите потребността от напояване на дръвчетата.  Има различни научни методи за определяне на нормите при поливане. Но има и един прост метод. На няколко места в градината

изкопайте ямки на дълбочина 20-40 см. Взема се почва от изкопаната почва и се стиска силно в ръката. Ако след като се разтвори ръката почвата запазва формата си и не се распилява, това означава, че тя е влажна и не е необходима поливка. И обратно - ако се разпилява почвата в ръката , това е признак, че е нужна поливка.

Друг ориентир са годините на дървото. При по-млади дървета (3-5 годишни), разхода на вода е до 5-8 кофи на поливка (50-80 литра), при 7-10 годишни дървета – 12-15 кофи вода (120-150 литра). По-старите дървета изискват още по-обилно поливане.

ТИПА НА ПОЧВАТА СЪЩО Е ОПРЕДЕЛЯЩ

Леките песъчливи почви също „искат” по-чести поливки, докато глинестите, тежки почви обратно - по-редки поливки.

Тези норми са ориентировъчни и се изменят в зависимост от валежите през годината и почвените условия на участъка.