Полезна информация за овощните култури.Механизираната контурна резитба при кайсията дава много добри резултати.


Кайсията се присажда най-вече на кайсия и на джанка. Най-често се присажда на кайсия, с която има добро срастване. Кайсиевата подложка развива дълбока коренова система, проявява добра сухоустойчивост и издържа на по-бедни и варовити почви. Джанковата подложка е подходяща повече за по-тежки и по-влажни почви, но не всички джанки се срастват добре с кайсията. Кайсията може да се присажда още върху праскова, бадем и върху повечето от сливовите подложки, но предварително трябва да се проучи каква е съвместимостта на отделните сортове с подложката. Бадемът е подходяща подложка за по-сухи и варовити почви.

Правилното райониране има решаващо значение за нейното успешно отглеждане на кайсията. У нас най-подходящи са районите около големите водни басейни - Дунав и Черно море, където температурните колебания в края на зимата и през пролетта са по-малки.

При използваните у нас сортове и подложки и с оглед на максималното механизиране на производствените процеси кайсията трябва да се засажда на разстояния 6-6,5 м между редовете и 4-5 м в реда.

За формиране на кайсиевите дървета най-подходящи са подобрената етажна и свободно растящата корона. Стъблото се формира на 90-110 см височина , скелетните клони трябва да бъдат не повече от 5-6 и не много силно развити с оглед механизираната беритба на плодовете за преработка. Короните по възможност се формират полуплоско, което улеснява механизираното пръскане, резитбата и обработките.

Механизираната контурна резитба дава много добри резултати при кайсията. По такъв начин се поддържат определена височина и ширина на короната и периодично се подновява плододаващата дървесина.

Кайсията, както и прасковата, е силно чувствителна към зачимяването и затова трябва да се отглежда изключително при черна угар.

Торенето при кайсията не се отличава съществено от торенето при останалите овощни видове. Всяка година кайсията се тори с азот - 10-12 кг активно вещество на декар при неполивни условия и 15-16 кг при поливни условия. През 2-3 години се тори с 25-30 кг фосфор, 35-40 кг калий и 3-4 тона оборски тор на декар.

От болестите по кайсията, по-често се срещат ранното и късното кафяво гниене, сачмянката, бактерийният пригор и др., а от неприятелите - черната златка, прасковеният молец, листогризещите гъсеници и др.

Основните сортове кайсии, които са районирани у нас, зреят от началото на юли докъм средата на август. Подредени по реда на узряването, те са следните: Кишиневска ранна, Ърли ред Френч, Унгарска, Канино, Силистренска късна, Албена, Костюженска, Маркулещи, Ряховска късна, Силистренска компотна и Умберто.