Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Следберитбено третиране и съхранение на плодовете - ОВОЩАРСТВО

Полезна информация за овощните култури.Следберитбено третиране и съхранение на плодовете.


Чрез подходящо съхранение се постига възможно продължително снабдяване през годината с плодове. Съхранимостта на видовете и сортовете е генетично обусловена, но се влияе от начина на съхраняване. Наред с това влияние оказват редица физиологични, технологични, екологични и агротехнически фактори.

Табл. 1. Класификация на градински продукти по скоростта на дишане

КЛАС ПРОДУКТ Много ниска Сушени плодове, ядки Ниска Ябълки, чесън, грозде, лук, зрели картофи. Умерена Кайсии, зеле, моркови, смокиня (свежа), салата, нектарини, праскови, круши, пипер, незрели, картофи, домати Висока Брюкселско зеле, зелен лук, зелен боб, рязани цветя Екстремно Аспержи, броколи, гъби, грах, сладка, царевица.

Условия и срок на беритба и залагане за съхранение

Плодовете за съхранение трябва да са прибрани в оптимална зрелост. Много рано и късно прибрани плодове не са подходящи за съхранение. От значение са внимателната беритба и манипулиране, както и отделянето на болните, наранени и деформирани плодове.

Беритбата трябва да става по възможност в хладните часове на деня, след това плодовете да се съхраняват на сенчесто място, а при транспортирането да се завиват с брезент. Съхранимостта и качеството на плодовете се подобряват силно, ако непосредствено след беритбата се охладят и се внесат веднага в плодохранипището,

Физиологични процеси при съхраняване

Особено важни след беритбата са процесите на дишане, транспирация и отделяне на етилен. Чрез дишането става разграждане на органични вещества до въглероден двуокис и вода, а чрез транспирацията се губи вода.

И двата процеса водят до намаляване на масата и влошаване качеството и външния вид. Те се влияят най-силно от температурата и относителната влажност на въздуха. При 98-100% влажност на въздуха транспирацията е незначителна, но се създават условия за развитие на гъбни болести, продукция на етилен. Етиленът е натурален хормон, произвеждан от някои плодове, който ускорява зреенето им. Повредените или развалени ябълки произвеждат повече етилен и стимулират бързо узряване на другите плодове, с което те стават по-податливи на разваляне. Видовете с високо етиленово ниво не трябва да се съхраняват заедно с плодове и зеленчуци, които са чувствителни на етилен.

Фактори на съхранението

Температура

Температурата има решаващо значение за продължителността на съхранение. Понижаването на температурата подтиска дишането, но не бива да се предизвиква замръзване. Критичните температури са различни по видове и сортове. При ябълките те са от -1.5 до -3.0°С, а на ягодите - от -0.9 до -1.1°С. За да не се допусне замръзване на плодове вследствие неравномерна циркулация на въздуха, температурата не трябва да пада под 0°С при ябълките и - 1.0°С при крушите. При 0°С някои сортове не развиват добри вкусови качества и се развиват физиологични болести. Големите колебания на температурата се отразяват неблагоприятно на качеството.

Относителна влажност на въздуха

Загубите на вода от плодовете се предотвратяват при 100% влажност, но се увеличава опасността от гъбни болести. Затова се препоръчва влажност до 95-98%. Сортове с тънка кора (Златна превъзходна) са склонни повече към завяхване и изискват по-висока влажност. При други (Джонатан) високата влажност увеличава чувствителността към покафеняване на хиподермалния слой. Между температурата и относителната влажност съществува обратна зависимост. Равномерно висока относителна влажност може да се постигне при бързо запълване на хладилните камери.

Състав на въздуха

Понижаване съдържанието на кислород и повишаване на СО2 забавят дишането и оттук - процесите на стареене и появата на физиологични болести и гниене. Оптималното съдържание на кислород зависи от температурата. При 0°С съдържанието на кислород не бива да бъде под 2-3%. Съдържанието на СО2 зависи от вида и сорта.

Ябълките понасят до 10-11%, малините - до 20%, а черешите - до 40% СО2. Съхраняването на плодовете при контролирана атмосфера удължава чувствително периода на съхранение (до 50% при ябълките) и позволява да се поддържа по-висока температура (3-4°С).

Циркулация на въздуха

Чрез движението на въздуха се постига равномерно разпределение на температурата, влажността и газовия състав. Едновременно се увеличава транспирацията и затова циркулацията не бива да надвишава определени граници.

Екологични и агротехнически фактори

Редица фактори оказват влияние върху съхранимостта на плодовете и тяхното качество. Значението им трудно може да се разграничи, но всеки от тях може да доминира.

На леки песъчливи и много тежки глинести почви плодовете се съхраняват по-слабо. От големите температурни колебания могат да се получат горчиви петна, стъкловидност, или склонност към покафеняваие на месото. Неравномерното осигуряване с вода намалява масата на плодовете и влошава структурата им. При засушаване плодовете често придобиват уродлив вид. При равномерно водоснабдяване съдържанието на въглехидрати и киселини е по-високо и разграждането им протича по-бавно. По-добро качество и по-продължително съхранение на ябълките и крушите се получава при надморска височина 300-400 м, отколкото при ниски месторастения. Добре осветените плодове натрупват повече въглехидрати, киселини и феноли в сравнение със засенчените и се съхраняват по-добре.

Качеството и съхранимостта на плодовете се влияе от формата на короните, силата на резитбата и съотношението листа/плодове. Плодовете на много младите и стари дървета са с по-ниско качество и се съхраняват по-лошо. Едрите плодове в засенчената част на короната съдържат повече вода и имат по-лоши вкусови качества. Високите норми на торене и особено едностранчивото торене влошават съхранимостта и качеството на плодовете.

Видове плодохранилища

Съхранението на плодовете се извършва в три вида плодохранилища:

1. Обикновени плодохранилища, охлаждани със свеж въздух; 2. Хладилни плодохранилища и 3. Хладилни плодохранилища с контролирана атмосфера.

Обикновените плодохранилища са добре изолирани постройки, в които температурата се поддържа чрез вкарване на студен въздух отвън през по-хладните часове на денонощието. Недостатъкът е, че през есента температурите и през нощта са все още високи, поради което не могат да се подтиснат физиологичните процеси в плодовете. Подходящи за съхранение при такива условия са някои местни сортове, които се отличават с добра съхранимост.

Хладилните плодохранилища представляват термоизолирани постройки, в които температурата и относителната влажност на въздуха се регулират с помощта на хладилни и други съоръжения. Те се състоят от машинно отделение, камери за съхранение и манипулационни помещения за сортиране, опаковане и експедиране на плодовете.

Хладилни плодохранилища с контролирана атмосфера. При тях физиологичните процеси в плодовете се подтискат освен със студ и чрез понижаване съдържанието на кислород и увеличаване съдържанието на С02, а в по-новите типове - и на азот. Оборудването за регулиране на газовия състав ги оскъпява, но качеството и продължителността на съхранение са много по-добри. Плодовете се съхраняват по-добре, ако съдържанието на кислород е 2 до 5%, на С02 - също 2 до 5% и на азот 9 до 96%.

Предимства на хладилниците с контролирана атмосфера са следните:

1. Удължава се периода на съхранение с около 50%; 2.Възможно е поддържането на по-висока температура (3-4°С вместо 0 до 1°С), с което се избягва опасността от нискотемпературен разпад и 3.Извадените от камерата плодове запазват по-дълго свежест и вкусови качества.

Методи за предварително охлаждане преди съхранението

Полската температура на свежо набраните плодове е висока и трябва да бъде понижена възможно бързо преди съхранение. Повечето хладилни камиони и хладилници в складовете за съхранение нямат охлаждащ капацитет за бързо охлаждане. Вследствие на това, предварителното охлаждане е отделно действаща операция.

1.Форсирано-въздушно охлаждане. Използват се вентилатори за прекарване на студен въздух през опаковките на продукта. Методът е обикновено 75-90% по-бърз от обикновеното стайно охлаждане (метод 4).

2. Водно-охлаждане. Постига се чрез потапяне на продукта в студена вода или изливане на такава над продукта. Водата отстранява топлината около пет пъти по-бързо от въздуха, но е по-малко енергийно ефективна. Едновременно с охлаждането се постига почистване на продукцията, намаляване загубите чрез изпарение и се избягва увяхване.

3. Връхно или течно заледяване. Заледяването е особено ефективно за плътни продукти и палетизирани опаковки, които трудно се охлаждат с форсиран въздух. При връхното заледяване върху продукта се прибавя на ръка или с машина натрошен лед. За течно заледяване в опаковки на продуктите се инжектира смес от лед и вода. Този метод е подходящ за продукти с голяма скорост на дишане.

4. Стайно охлаждане. Продукта се поставя в добре изолирано хладилно помещение, снабдено с хладилна техника. Този метод е по-бавен в сравнение с други. За съхранение на предварително охладените продукти се изискват относително малки хладилни капацитети.

5.Вакуумно охлаждане. Продуктът се затваря в камера, в която се създава вакуум. С повишаване на вакуума, водата в растението се изпарява с отделяне на температура. Системата е най-добра при листни зеленчукови култури, със широко отношение повърхност/обем. За да се намалят загубите на вода, продуктите се напръскват с вода преди поставяне в камерата.

Основния недостатък на метода е цената на вакуумната камера. Повечето от тези метода (2,3 и 5) намират по-широко приложение при зеленчуковите култури.

Съхранение на плодове в полиетиленови опаковки

Полиетиленът притежава качества, които го правят подходящ материал за опаковане и съхранение на плодове - прозрачност, еластичност при ниска температура и липса на миризма. При дебелина 0.05 мм той има добра пропускливост на СО2, умерена на кислород и почти непропусклив за водни пари. При съхранение в такива опаковки се намалява транспирацията и съдържанието на кислород, увеличава относителната влажност и съдържанието на СО2 във въздуха, с което се подтискат процесите на дозряване, загуба на сухо вещество и разваляне. Особено ефективно е съхранението на плодовете в полиетиленови опаковки в обикновени хладилници. В Института по овощарство в Пловдив е разработена технология за съхранение на ябълки в каса-палети, които се обвиват с полиетиленово фолио.

Технология на съхранение в хладилниците

При съхранение на плодовете в хладилни съоръжения трябва да се имат предвид следните фактори:

Качеството на плодовете трябва да отговаря на изискванията за екстра и първа категория по БДС, да са обрани в оптимална зрялост, да бъдат здрави и чисти, да са от един сорт. или от два сорта, но с еднакви изисквания към условията на съхранение. Охлаждане на плодовете непосредствено след беритбата удължава срока на съхранение и подобрява качеството на плодовете. Предварителното охлаждаме на камерите е особено задължително за ягодоплодни, костилкови и ранни сортове круши и ябълки. Почистването и дезинфекцията на камерите, най-често с активен хлор, е от особено значение за успешното съхранение на плодовете. Подреждането на плодовете в камерите е от голямо значение за икономично използване на хладилната площ, по-ефективен топлообмен и спазване на технологичния режим.

Режим на съхранение на плодовете

Оптималният режим на съхранение трябва да забавя процесите на дозряване, да подтиска процесите на стареене и развитие на физиологични и гъбни болести. Оптималната температура, относителната влажност на въздуха, метода за предварително охлаждане на плодовете и срока на съхранение са отразени в (таблица 2) (Източник: USDA, Agricultural Marketing Service)

Интересно е, че крушите трябва да се съхраняват при по-ниска температура от ябълките, при които освен това има съществени разлики по сортове. Освен температурата и относителната влажност на въздуха от голямо значение е скоростта на циркулацията на въздуха.

За отстраняване на летливите вещества, предимно на етилена трябва да се прави редовно опресняване на въздуха - два пъти в началото на съхранението и един път по-късно.

След приключване на съхранението много важно е постепенното затопляне на въздуха, за да се избегне навлажняването (потене) на плодовете.

Таблица 2. Условия за съхранение на зеленчуци и плодове

Култури Температура Относителна влажност Метод за предварително охлаждане Съхранимост дни Чувствителност към етилен Ябълки - 0,4 до 4,5 90 - 95 4, 1, 2 90 - 240 Круши - 1 до 0 90 - 95 1, 4, 2 60 - 90 Сливи 0 90 - 95 1, 2 14 - 28 Кайсия 0 90 - 95 4, 2 7 - 14 Череша -1 90 - 95 2, 1 14 - 21 Праскова - 0,5 - 0 90 - 95 1, 2 14 - 28 Нектарини - 1 95 1, 2 14 - 18 Ягоди 0 90 - 95 4, 1 5 - 10 Малини 0 90 - 95 4, 1 2 - 3 Къпини - 0,5 - 0 90 - 95 4, 1 2 - 3 Банани 13 - 14 90 - 95 7 - 28 Киви 0 95 - 1000 28 - 84 Грозде 0 85 1 56 - 180 Портокали 0 - 9 85 - 90 21 - 50 Грейпфрут 10 - 15 85 - 90 28 - 42 Лимони 10 - 13 85 - 90 30 - 180 Мандарини 4 - 5 90 - 95 14 - 25 + Ананас 7 - 13 85 - 90 14 - 36

Препоръчвани начина на охлаждане:

1 - форсирано въздушно; 2 - водно, 3 - опаковъчно заледяване, 4 стайно, 5 - вакуумно .

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates