Растителна защита

Покрита главня по овеса - (<strong class=Ustilago hordei f. sp. avenae)" align="left" title="Покрита главня по овес" />По време на фенофаза изметляване зърната в болните метлици са превърнати в сравнително компактна, черна главнива маса. В основата на зърната се вижда тънка, прозрачна ципа, която покрива главнивата маса от спори. Плевите и осилите са по-слабо засегнати. Спорите се разпрашават по време на вършитба и полепват по здравите семена или попадат между плевите и зърната. От повърхностно заразените семена се развиват системно заразени поници.

Как можем да се борим с болестта покрита главня по овеса - (Ustilago hordei f. sp. avenae)

Сортове овес проявяват различия в чувствителността спрямо тази болест. За да се избегне развитието на болестта , важно е да се използват свободни от зараза, сертифицирани семена или такива, третирани с фунгициди. И двата метода са много ефективни при контрола на болестта.