Растителна защита

Възрастното насекомо овесен трипс - Stenothrips graminumе с жълто-сив или кафяво-сив цвят на тялото. Има едно поколе­ние годишно и зимува като възрастно в поч­вата на дълбочина до 70 см. По овеса преми­нава преди изметляването. Храни се, като смуче сок първоначално от вътрешната страна на влагалището на най-горния лист, а след това от връхната половина на плевите, които побеляват. Вредата се изразява в нама­ляване теглото на зърната и кълняемостта на семената.

Как можем да се борим с неприятеля овесен трипс - Stenothrips graminum?

Препоръчва се по-ранна сеитба на овеса, унищожаване на дивия овес (който е гостоприемник на трипса), отглеждане на устойчи­ви сортове. Дълбоката оран не дава резулта­ти поради голямата дълбочина, на която зи-мува неприятелят. В райони с висока степен на нападение застрашените посеви трябва да бъдат обследвани , за да се вземе решение за химична борба. Тъй като у нас няма утвърде­ни прагове на вредност за този неприятел при овеса, необходимо е да се следят указа­нията на РСРЗ.