Растителна защита

СПИСЪК

на активните вещества, забранени за предлагане на пазара и употреба в Европейския съюз и които са забранени за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба на територията на Република България.

Продължава:

(На основание чл. 15, ал. 1, т.3 от Закона за защита на растенията)

1.

1,2 -Диброметан

2.

1,2 - Дихлоретан

3.

Азинфос-метил

4.

Алдрин

5.

Алкил живачни съединения

6.

Алкоксиалкил и арил живачни съединения

7.

Бинапакрил

8.

Винклозолин

9.

ДДТ

10.

Диелдрин

11.

Дикофол - ако съдържа по-малко от 78 % р,р-дикофол или повече от 1 г/кг ДДТ и свързаните с ДДТ съединения

12.

Динозеб - неговия ацетат и соли

13.

Ендрин

14.

Етилен оксид

15.

Живачен оксид

16.

Живачен хлорид /каломел/

17.

Живачни съединения

18.

Камфехлор

19.

Каптофол

20.

Квинтозин - съдържащи повече от 1 г/кг от НСВили повече от 10 г/кгпентахлоробензен

21.

Малеинов хидразид - с изключение на холинови, калиеви и натриеви соли, ако съдържат по-малко от 1 мг/кг свободен хидразин, изчислен на база киселинен еквивалент

22.

Нитрофен

23.

Хексахлорбензен

24.

Хексахлорциклохексан-НСН (Ь- и в-изомери)- съдържащи по-малко от 99-0 % от гамаизомер

25.

Хептахлор

26.

Хлордан

СПИСЪК

на активните вещества, за които Европейската комисия е взела решение да не бъдат включени списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз, и които не могат да се използват за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба на територията на Република България.

(На основание чл. 15, ал. 1, т.2 от Закона за защита на растенията)

(4E-7Z)-4,7-Тридекадиен-1-ил-ацетат

1.

(4Z-9Z)-7,9-Додекадиен-1-ол

2.

(8E, 1OE) 8, 10 додекадиен 1-ил ацетат

3.

(E)-10-Додеценил ацетат

4.

(E)-2-метил-6-метилен-2, 7-октадиен-1-ол (мирценол)

5.

(E, Z)-8, 10-тетрадекадиенил

6.

(E/Z)-9-додеценил ацетат; (E/Z)-9-додецен-1-ол; (Z)-11-тетрадецен -1- ил ацетат

7.

(IR)-1,3,3-триметил-4,6-диоксатрицикло[3.3.1.0] нонан (линеатин)

8.

(Z)-3-Метил-6-изопропенил-3,4-декадиен-1-ил ацетат

9.

(Z)-3-Метил-6-изопропенил-десен-1-ил-асетат

10.

(Z)-5-Додесен-1-ил-ацетат

11.

(Z)-7-Тетрадеканол

12.

(Z)-9-Трикосен

13.

(Z ,Z) Октадиенил ацетат

14.

1 метил-4-изопропилиденциклохекс-1-ен (терпинолен)

15.

1 метокси-4-пропенилбензол (анетол)

16.

1,2-Дихлоропропан

17.

1,3,5 тир-(2-хидроксиетил)-хекса-хидро-S-триазин

18.

1,3-Дифенил уреа

19.

1,3-дихлоропропен

20.

1,3-Дихлоропропен(цис)

21.

1-деканол

22.

1-нафтилацетамид

23.

2 Нафтилоксиацетамид

24.

2 хидроксиетил бутил сулфид

25.

2 етил-1, 6-диоксаспиро (4,4) нонан

26.

2-(дитиоцианометилтио)-бензотиазол

27.

2, 6, 6-триметилбицикло [3.1.1] хепт-2-ене (алфа-пинен)

28.

2,3,6-TBA

29.

2,4,5-T

30.

2-Аминобутан

31.

2-Бензил-4-хлорфенол

32.

2-етил-1, 6-диоксаспиро (4,4) нонан (халкогран)

33.

2-меркаптобензотиазол

34.

2-метил-3-бутен-2-oл

35.

2-метил-6-метилен-2, 7-октадиен-4-oл (ипсдиенол)

36.

2-метил-6-метилен-7-октен-4-oл (ипсенол)

37.

2-метокси-1-пропанол

38.

2-метокси-2-пропанoл

39.

2-метокси-5-нитрофенол натриев хлорид

40.

2-нафтилоцетна киселина

41.

2-Пропанол

42.

3(3-бензилоксикарбонил-метл) -2-бензотиазолинон (Бензолинон)

43.

3, 7, 7-триметилбицикло [4.1.0] хепт-3-ене (3-карен)

44.

3,7-Диметил-2,6-октадиенал

45.

3-метил-3-бутен-1-ол

46.

3-фенил 2-пропенал (цинамонов алдехид)

47.

4, 6, 6-триметил-бицикло[3.1.1]хепт-3-ен-oл,((S)-цис-вербенол)

48.

4-CPA

49.

4-т-Пентилфенол

50.

4-хлоро-3-метилфенол

51.

6-бензиладенин

52.

7,8-Епокси-2-метил-октадекан

53.

7-Метил-3-метилен-7-октен-1-ил-пропионат

54.

8-хидроксиквинолин

55.

Bacillus sphaericus

56.

Bacillus subtilis щам IBE 711

57.

Baculovirus GV

58.

Beauveria brongniartii

59.

E- 9- додецен-1-ил ацетат

60.

MSMA(метил арсенова киселина)

61.

N- фенилфталаминова киселина

62.

Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus

63.

p хидроксибензоена киселина

64.

Rockpowder

65.

TCA

66.

TCMTB

67.

Аgrobacterium radiobacter K 84

68.

Агротис сегетум гранулозис вирус

69.

Азадирахтин

70.

Азаконазол

71.

Азаметифос

72.

Азафенидин

73.

Азинфос-етил

74.

Азипротрин

75.

Азот

76.

Азоциклотин

77.

Азулам

78.

Акридинови бази

79.

Акринатрин

80.

Алдикарб

81.

Алдиморф

82.

Алетрин

83.

Алил алкохол

84.

Алкилдиметибензил амониев хлорид

85.

Алкилдиметилбензил амониум

86.

Алкилтриметил амониум хлорид

87.

Алкитриметилбензил амониум хлорид

88.

Алоксидим

89.

Алуминиев сулфат

90.

Аметрин

91.

Аминокиселини/гама-аминобутиринована киселина

92.

Амитраз

93.

Амониев карбонат

94.

Амониев сулфамат

95.

Амониев сулфат

96.

Амониев хидроксид

97.

Ампропилофос

98.

Анилацин

99.

Антраквинон

100.

Антраценово масло

101.

Анцимидол

102.

Аскерсония алейродис

103.

Асфалти;

104.

Атразин

105.

Ацетохлор

106.

Ацефат

107.

Ацифлуорфен

108.

Барбан

109.

Бариев нитрат

110.

Бариев полисулфид

111.

Бариев флуосиликат

112.

Беназолин

113.

Бендиокарб

114.

Бензалкониум хлорид

115.

Бензоилпроп

116.

Бензоксимат

117.

Бензтиазурон

118.

Беноданил

119.

Беномил

120.

Бенсулид

121.

Бенсултап

122.

Бенталурон

123.

Бенфуракарб

124.

Бенфуресат

125.

Биоалетрин

126.

Биоресметрин

127.

Биохумус

128.

Битертанол

129.

Битумен

130.

Бифенил

131.

Борна киселина

132.

Брандол (хидроксинонил-2,6-динитробензен)

133.

Бродифакум

134.

Бромадиолон

135.

Бромацил

136.

Брометалин

137.

Бромопропилат

138.

Бромофеноксим

139.

Бромофос

140.

Бромофос-етил

141.

Бромоциклин

142.

Бромуконазол

143.

Бронопол

144.

Бупиримат

145.

Бупрофезин

146.

Бутахлор

147.

Бутилат

148.

Бутокарбоксим

149.

Бутоксикарбоксим

150.

Бутралин

151.

Валидамицин

152.

Вамидотион

153.

Варов Фосфат

154.

Вернолат

155.

Вирус на Тютюневата Мозайка

156.

Висококипящ кисел гудрон, нотифициран като дезинфектант

157.

Водороден пероксид

158.

Въглероден дисулфид

159.

Въглероден монооксид

160.

Гвазатин

161.

Генциан виолет

162.

Глутаралдехид

163.

Дазомет

164.

Далапон

165.

Дафиново масло

166.

делта-ендотоксин на Бацилус турингензис (BacillusthuringiensisBerl.)

167.

Деметон-S-метил

168.

Деметон-S-метил сулфон

169.

Десметрин

170.

Диазинон

171.

Ди-алат

172.

Диалифос

173.

Диамониум фосфат

174.

Диафентиурон

175.

Диенохлор

176.

Диетатил (-етил )

177.

Диетофенкарб

178.

Дикегулак

179.

Диклобутразол

180.

Диклон

181.

Диклоран

182.

Диклофентион

183.

Диклофлуанид

184.

Диклофоп-метил

185.

Дикотилдиметил амониев хлорид

186.

Дикофол

187.

Дикротофос

188.

Димексано

189.

Димепиперат

190.

Диметипин

191.

Диметиримол

192.

Димефос

193.

Димефурон

194.

Динатриев октаборат тетрахидрат

195.

Диниконазол-М

196.

Динитрамин

197.

Динобутон

198.

Динотерб

199.

Диоксакарб

200.

Диоксатион

201.

Дисулфотон

202.

Диталимфос

203.

Дитианон

204.

Диурон

205.

Дифасинон

206.

Дифенамид

207.

Дифензокват

208.

Дифеноксурон

209.

Дифетиалон

210.

Дихлобенил

211.

Дихлорпроп

212.

Дихлорфос

213.

Дициклопентадиен

214.

ДНОК

215.

Додин

216.

Дразоксолон

217.

ЕДТА и солите му;

218.

Екстракт от Mentha piperita

219.

Екстракт от синап

220.

Екстракт от хвощ

221.

Екстракт от червен дъб, берберска смокиня, ароматен сумак, червена ризифора

222.

Ендосулфан

223.

Ендотал

224.

Еталфлуралин

225.

Етанедиал (глиоксал)

226.

Етанетиол

227.

Етацеласил

228.

Етидимурон

229.

Етил дипропилтиокарбамат

230.

Етилхексаноат

231.

Етион

232.

Етиофенкарб

233.

Етиримол

234.

Етоат-метил

235.

Етоксиквин

236.

Етридиазол

237.

Етримфос

238.

Жасминова киселина

239.

Желатин;

240.

Железен пирофосфат;

241.

Изасофос

242.

Изокарбамид

243.

Изоксабен

244.

Изоксатион

245.

Изолан

246.

Изопропалин

247.

Изопротиолан

248.

Изофенфос

249.

Имазаметабенз

250.

Имазапир

251.

Имазетабенз

252.

Имазетапир

253.

Иминоктадин

254.

Индолилбутиринова киселина

255.

Индолилоцетна киселина

256.

Исовал

257.

Йодофенфос

258.

Кадузафос

259.

Казеин;

260.

Калиев перманганат

261.

Калиев силикат

262.

Калиев сорбат

263.

Калциев карбонат

264.

Калциев оксид

265.

Калциев оксид

266.

Калциев полисулфид

267.

Калциев фосфат

268.

Калциев хидроксид (гасена вар)

269.

Калциев хлорид

270.

Калциев цианид

271.

Калциева основа

272.

Калциферол

273.

Карбарил

274.

Карбетамид

275.

Карбоксин

276.

Карбосулфан

277.

Карбофенотион

278.

Карбофуран

279.

Карбутилат

280.

Картап

281.

Катранови киселини

282.

Катранови масла

283.

Квасия

284.

Квизалофоп

285.

Квинклорак

286.

Квинмерак

287.

Квинтозен

288.

Кетримид

289.

Кинопрен

290.

Клетодим

291.

Клофенцет

292.

Костно масло

293.

Кримидин

294.

Куиналфос

295.

Куматетралил

296.

Кумафурил

297.

Кумахлор

298.

Кумилфенол

299.

Куфранеб

300.

Лактофен

301.

Ланолин

302.

Лаурилдиметилбензиламониев бромид

303.

Лаурилдиметилбензиламониев хлорид

304.

ЛецитинЛакто-албумин

305.

Линдан

306.

Луков извлек

307.

Малатион

308.

Маместра брасика нуклеар полихедрозис вирус

309.

Манкупър

310.

Мастна киселина

311.

Мастни алкохоли

312.

Мастни киселини/Валеринова киселина

313.

Мастни киселини/Изобутиринова киселина (CAS 79-31-2)

314.

Мастни киселини/Изовалеринова киселина (CAS 503-74-2)

315.

Мастни киселини/калиева сол -каприлинова киселина (CAS 124 -07-2)

316.

Мастни киселини/калиева сол - мастна киселина от tall oil киселина (CAS 61790-12-3)

317.

Мевинфос

318.

Меден комплекс: 8-хидроксиквинолин със салицилова киселина

319.

Меден оксин

320.

Мекарбам

321.

Мепронил

322.

Мерфос

323.

Метабензтиурон

324.

Метазол

325.

Метакрифос

326.

Металаксил

327.

Металдехид

328.

Метидатион

329.

метил p-хидроксибензоат

330.

Метил бромид

331.

Метил паратион

332.

Метиленбистиоцианат

333.

Метилисотиоцианат

334.

Метилнафтил оцетна киселина

335.

Метилнафтилацетамид

336.

Метил-транс-6-ноненоат

337.

Метобромурон

338.

Метоксихлор

339.

Метоксурон

340.

Метолахлор

341.

Метомил

342.

Метопрен

343.

Метопротрин

344.

Метосулам

345.

Метсулфовакс

346.

Метфуроксам

347.

Мефенацет

348.

Мефлуидид

349.

Мефосфолан

350.

Миклобутанил

351.

Млечна киселина

352.

Моналид

253.

Монокарбамид дихидрогенсулфат

254.

Монокротофос

255.

Монолинурон

256.

Монурон

357.

Мравчена киселина

358.

Набам

359.

Налид

360.

Напропамид

361.

Напталам

362.

Натриев арсенит

363.

Натриев диацетонекетогулонат

364.

Натриев диметиларсинат

365.

Натриев диметилдитиокарбамат

366.

Натриев диоктил сулфосукцинат

367.

Натриев дихлорофенат

368.

Натриев карбонат

369.

Натриев монохлороацетат

370.

Натриев о-бензил-п-хлорфеноксид

371.

Натриев пентаборат

372.

Натриев пропионат

373.

Натриев п-т-амилфенат

374.

Натриев п-т-амилфеноксид

375.

Натриев р-толуенсулфон-хлорамид

376.

Натриев силикатфлуосиликат

377.

Натриев сребърен тиосулфат

378.

Натриев тетраборат

379.

Натриев тетратиокарбамат

380.

Натриев тетратиокарбонат

381.

Натриев тиоцинат

382.

Натриев флуосиликат

383.

Натриев хидроген карбонат;

384.

Натриев хидроксид

385.

Натриев хлорид

386.

Натриев цианид

387.

Нафталин

388.

Нафтилоцетна киселина

389.

Небурон

390.

Нитралин

391.

Нитротал

392.

Нонилфенол етер полиоксиетиленгликол

393.

Нонилфенол етоксилат

394.

Норурон

395.

Норфлуразон

396.

Нуаримол

397.

Оксадиксил

398.

Оксакарбоксин

399.

Оксидиметон-метил

400.

Окситетрациклин

401.

Оксифлуорфен

402.

Октилдецилдиметил амониев хлорид

403.

Октилинон

404.

Олеин;

405.

Ометоат

406.

Орбенкарб

407.

Оризалин

408.

Офурас

409.

Паклобутразол

410.

Папаин

411.

Паратион етил

412.

Парафинено масло (CAS 64741-88-4)

413.

Парафинено масло (CAS 64741-89-5)

414.

Парафинено масло (CAS 64741-97-5)

415.

Парафинено масло (CAS 64742-55-8)

416.

Парафинено масло (CAS 64742-65-0)

417.

Парафинено масло (CAS 8012-95-1)

418.

Параформалдехид

419.

п-Дихлоробензен

420.

Пебулат

421.

Пентанохлор

422.

Пентахлорофенол

423.

Пенцикурон

424.

Перметрин

425.

Пероцетна киселина

426.

Перфлуидон

427.

Петролно масло (CAS 64742-55-8/64742-57-7)

428.

Петролно масло (CAS 74 869-22-0)

429.

Пиразоксифен

430.

Пиразофос

431.

Пираклофос

432.

Пиридабен

433.

Пиридафентион

.434.

Пиримифос-етил

435.

Пиринокумарин

436.

Пирифенокс

437.

Пироквилон

438.

п-Крезил ацетат

439.

Полимер на стирол и акриламид;

440.

Прах от игли на иглолистни растения

441.

Претилахлор

442.

Примисулфурон

443.

Промекарб

444.

Прометрин

445.

Пронумон

446.

Пропазин

447.

Пропанил

448.

Пропаргит

449.

Пропахлор

450.

Пропетамфос

451.

Пропизохлор

452.

Пропил-3-т-бутилфеноксиацетат

453.

Пропионова киселина

454.

Пропоксур

455.

Прополис

456.

Протиокарб

457.

Протиофос

458.

Протоат

459.

Профам

460.

Профенофос

461.

Прохлораз

462.

Пулпа от чесън

463.

п-Хлорнитробензен

464.

Растителни масла/Етерично масло (еугенол)

465.

Растителни масла/Кокосово масло

466.

Растителни масла/Маслинено масло

467.

Растителни масла/Масло от Lemon-grass

468.

Растителни масла/Масло от бор

469.

Растителни масла/Масло от дървото гайка

470.

Растителни масла/Масло от иланг-иланг

471.

Растителни масла/Масло от портокал;

472.

Растителни масла/Масло от соя

473.

Растителни масла/Масло от чесън

474.

Растителни масла/Слънчогледово масло

475.

Растителни масла/Фъстъчено масло

476.

Растителни масла/Царевично масло

477.

Репелент (чрез храна) от растителен и животински произход (хранителен екстракт), фосфорна киселина и рибено брашно

478.

Репеленти (чрез мирис) от животински или растителен произход/етерични масла

479.

Репеленти (чрез мирис) от животински или растителен произход/мастни киселини, рибено масло

480.

Репеленти (чрез мирис) от животински или растителен произход/суров tall oil (CAS 93571-80-3)

481.

Ресметрин

482.

Ротенон

483.

Секбуметон

484.

Секонал

485.

Серикорнин

486.

Сетоксидим

487.

Сидурон

488.

Силикати

489.

Симазин

490.

Синтофен

491.

Скилирозид

492.

Соев екстракт

493.

Соево масло, епоксилирано

494.

Сребърен нитрат

495.

Стрептомицин

496.

Стрихнин

497.

Сулпрофос

498.

Сулфотеп

499.

Сярна киселина

500.

Талиев сулфат

501.

Тау-флувалинат

502.

Тебутам

503.

Тебутиурон

504.

Тебуфенозид

505.

Текназен

506.

Темефос

507.

Тербацил

508.

Тербуметон

509.

Тербутилазин

510.

Тербутрин

511.

Тербуфос

512.

Тетрадифон

513.

Тетразул

514.

Тетраметрин

515.

Тетрахлорвинфос

516.

Тефлутрин

517.

Течност от накисване на царевица

518.

Тиазафлурон

519.

Тиазопир

520.

Тидиазурон

521.

Тиобенкарб

522.

Тиодикарб

523.

Тиокарбазил

524.

Тиометон

525.

Тионазин

526.

Тиореа

527.

Тиофанат-етил

528.

Тиофанокс

529.

Тиоциклам

530.

Толифталам

531.

Тралометрин

532.

транс-6-Нонен-1-ол

533.

Триадимефон

534.

Триазамат

535.

Триазбутил

536.

Триазофос

537.

Триапентенол

538.

Трибутилтиноксид

539.

Трибуфос

540.

Тридеморф

541.

Тридифан

542.

Триетазин

543.

Трикалциев фосфат

544.

Тримедлур

545.

Триоксиметилен

546.

Трифенморф

547.

Трифлумизол

548.

Трифлумурон

549.

Трифлуралин

550.

Трифорин

551.

Трихлоронат

552.

Трихлорфон

553.

Трициклазол

554.

Феназаквин

555.

Феназафлор

556.

Фенаминосулф

557.

Фенбуконазол

558.

Фенбутатин оксид

559.

Фенвалерат

560.

Фензон

561.

Фенитротион

562.

Феноксапроп

563.

Феноксикарб

564.

Феноли

565.

Фенопроп

566.

Фенотиокарб

567.

Фенотрин

568.

Фенпиклонил

569.

Фенпропатрин

570.

Фенридазон

571.

Фентин ацетат

572.

Фентин хидроксид

573.

Фентион

574.

Фентиосулф

575.

Фентоат

576.

Фенурон

577.

Фенфурам

578.

Фербам

579.

Феродим

580.

Флампроп

581.

Флампроп-М

582.

Флокумафен

583.

Флуазифоп

584.

Флуазифоп-П

585.

Флубензимин

586.

Флуквинконазол

587.

Флумекван

588.

Флуметралин

589.

Флуметсулам

590.

Флуометурон

591.

Флуорацетамид

592.

Флуорогликофен

593.

Флуородифен

594.

Флупоксам

595.

Флуренол/Флурекол/

596.

Флуридон

597.

Флурохлоридон

598.

Флурпримидол

599.

Флусиклоксурон

600.

Флуситринат

601.

Флутриафол

602.

Флуфензин

603.

Флуфеноксурон

604.

Фозамин

605.

Фоксим

606.

Фолиева киселина

607.

Фомесафен

608.

Фонофос

609.

Форат

610.

Формалдехид

611.

Формотион

612.

Фосаметин

613.

Фостиетан

614.

Фосфамидон

615.

Фосфорна киселина

616.

Фуралаксил

617.

Фуратиокарб

618.

Фурконазол

619.

Фурмециклокс

620.

Фурфурал

621.

Халоксифоп

622.

Халоксифоп-R

623.

Халфенпрокс

624.

Хексаконазол

625.

Хексаметилен тетрамин

626.

Хексафлумурон

627.

Хексахлорофен

628.

Хексацинон

629.

Хекситиазокс

630.

Хептенофос

631.

Хидразид на нафтилоцетната киселина

632.

Хидраметилнон

633.

Хидроген цианид

634.

Хидрокси-МЦПА

635.

Хидроксифенил-салициламид

636.

Химексазол

637.

Хинин хидрохлорид

638.

Хинометионат

639.

Хлозолинат

640.

Хлометоксифен

641.

Хлорал-бис-ацилол

642.

Хлоралоза

643.

Хлорал-семи-ацетал

644.

Хлорамбен

645.

Хлорат

646.

Хлорбензилат

647.

Хлорбромурон

648.