Растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.Цъфтежни пръскания – Бюлетин РЗ 5 – 2018. Цъфтежни

пръскания

Повишаването  на температурите  през първата десетдневка на месец април активизира развитието на семковите овощни видове и достигането на фенофаза “цъфтеж“.   Падналите валежи през  месец март, натрупаната почвена влага са основание  за начало на изгърмяване на аскоспорите при струпясването. Наличието на чувствителната фенофаза на гостоприемника и аскоспори на патогена, в съчетание с  прогнозата за локални валежи, налагат да се извърши  цъфтежно пръскане При регистрирани обилни валежи и навлажняване на почвета повърхност в системата за борба да се включат системни фунгициди.

Основен принцип на интегрирано управление на вредители е:

Когато има опасност от създаване на устойчивост, но опазването на културата изисква нееднократно прилагане на продукти за растителна защита, за да се запази ефективността на продуктите за растителна защита, трябва да се прилагат наличните стратегии срещу развитието на устойчивост. Това може да включва употребата на няколко продукта зарастителна защита с различни механизми на действие.

При извеждане на борбата с причинителя на струпясването е необходимо да се изгради стратегия относно употребата на ПРЗ с цел да се осигури редуване на различни активни бази и механизми на действие, съобразени с метеорологичната обстановка и допуснатата зараза за конкретното насаждение.  Регистрирани ПРЗ :

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ПРОДУКТИ ЗАРАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДОЗА/ДКА

Концентрация

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА
дифеноконазол СКОР 250 ЕК’

ДИФО 25 ЕК

ШАРДИФ 25 ЕК

ДИФЕНЗОН 25 ЕК

ДИФКОР 250 СК

0,02%

20 мл/дка

20 мл/дка

20 мл/дка

15мл/дка

НП

П2

П2

П2

П2

додин СИЛИТ 40 СК

СИЛИТ 544 СК

0,16%

125 мл/дка от ВВСН 01 начало на набъбване на пъпките до 60 дни преди прибиране

НП

П2

триадименол + фолпет ШАВИТ Ф 72ВДГ’ 0,2% П2
тебуконазол + трифлоксистробин ФЛИНТ МАКС 75ВГ’ 0,02% НП
тебуконазол + флуопирам ЛУНА ЕКСПИРИАНС’ 20-75 мл/дка П1
ципродинил ХОРУС 50 ВГ 0,03-0,05% НП
фенбуконазол КАРАМАТ 2,5 ЕК 200 мл/дка във фенофази ВВСН 10-80  
пириметанил+ дитианон ФАБАН 120мл/дка във фенофази ВВСН 53-77 П2
флуксапироксад СЕРКАДИС’ 25-30 мл/дка във фенофази ВВСН 53-81 разпукване на цветни пъпки-начало на узряване П2
пентиопирад ФОНТЕЛИС СК 75мл/дка във фенофази ВВСН 10-74 Миши уши – размер на плода до 40 мм, изправяне на плода НП
и др. регистрирани ПРЗ  

 

Брашнеста мана по ябълката

 

Болестта се развива в две форми – системна и локална. Първата се развива рано през пролетта от заразените пъпки през миналия сезон. Констатирана е системна форма на брашнеста мана през последната десетдневка на март и началото на април в област Пловдив, Пазарджик и Благоевград. За извеждане на борба с патогена първото третиране да се извършва при откриването на системната форма на болестта. Основен принцип на интегрираното управление на вредителите е: Професионалният потребител трябва да ограничава употребата на продукти зарастителна защита и други форми на намеса до необходимата степен, например да ползва по-ниски дози, намален брой третирания или частично третиране (например ленточно или огнищно), когато прецени, че степента на риск за културата е приемлива и не се увеличава опасността за изграждане на устойчивост при вредителите. С цел намаляване употребата на пестициди използвайте системните фунгициди, за едновременна борба със струпясването ‘- по този начин в таблицата са означени ПРЗ с регистрация и за двете болести.

 

Огнен пригор

Критичната фенофаза за масови зарази е, по време на ЦЪФТЕЖА на семковите видове. Масовите прояви на огнен пригор са в зависимост от метеорологичната обстановка по време на цъфтеж и наличието на чувствителни сортове в овощното насаждение.

При констатиране на повреди да се извършват санитарни резитби на 10 до 25 см под засегнатите части на растението и съответно обеззаразяване на инструментите.

Да се извършват и редовни третирания срещу векторите-листни въшки и корояди.

Не е препоръчително използването на медни фунгициди в плододаващи градини по време на цъфтеж, предвид нежеланите странични ефекти.

 

 

Крушова листна бълха

Установено е начало на излюпване на ларви на неприятеля през последната десетдневка на месец март. Излюпването на ларвите започва в края на март – началото на април (фенофаза “бял бутон”).

Масовото излюпване е по време на цъфтежа. Продължителността на ларвния стадий варира 22-33 дни. Ларвите се концентрират по дръжките на младите листа и цветовете, в основата на които се хранят.

Основен принцип на интегрирано управление на вредителите е: Прилаганите продукти зарастителна защита трябва да бъдат селективни по отношение на целта и да имат минимални странични ефекти върху здравето на хората, полезните организми и околната среда.

При извеждане на борбата с обикновената крушова бълха е необходимо да се опази комплекса от полезни видове, които могат ефективно да контролират популацията на вредителя: хищни дървеници – Anthocoris nemorum L., Anthocoris nemoralis F. u Orius minutus (Heteroptera: Anthocoridae); златоочици (Neuroptera: Chrysopidae); кафявокрили златоочици (Neuroptera: Hemerobiidae); калинки (Colleoptera: Coccinellidae); над 20 вида паяци.

Борбата не трябва да включва повече от 3 пръскания през един вегетационен период, а използваните активни бази задължително се редуват за избягване на резистентност.

При констатиране на плътност над регистрираните ПИВ (2-3 % заселени розетки) да се извърши третиране с един от регистрираните ПРЗ:

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ПРОДУКТИ ЗАРАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДОЗА/ДКА

Концентрация

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА
алфа-циперметрин ВАЗТАК НОВ 100 ЕК 0,02% Нп
делтаметрин ДЕЦИС 2,5 ЕК

ДЕЦИС 2,5 ЕК НОВ

0,03%

0,03%

Нп

 

ДЕЦИС 100 ЕК 12 , ,25 мл/дка П 2

 

ДЕКА ЕК/ ДЕША ЕК/

ДЕНА ЕК/ ПОЛЕЦИ/

ДЕСИЖЪН

75 мл /дка – минимална употреба П 2

 

МЕТЕОР СК 90 мл/100 л вода  
есфенвалерат СУМИ АЛФА5 ЕК/

СУМИЦИДИН 5 ЕК/

ОАЗИС 5 ЕК

0,03%

0,03%

НП
ламбда цихалотрин КАРАТЕ ЕКСПРЕС ВГ/ НИНДЖА/

ФОРЦА

80-100 г/дка зимуващи форми

100-140 г/дка второ поколение м. май

П2
спинозад СИНЕИС 480 СК 30-43,7 мл/дка НП
спинеторам ДЕЛЕГАТ 250 ВГ 30 г/дка ВВСН 71-87 П2
спиротетрамат МОВЕНТО 100СК 0,12-0,15% П1
тебуфенпирад МАСАЙ ВП 25 г/дка П2
делтаметрин + тиаклоприд ПРОТЕУС О-ТЕК 0,05-0,06% П1
парафиново масло ОВИТЕКС

 

2000 мл/дка или

2х1000 мл/дка ВВСН 97-11 всички листа са окапали до първи развити листа

П2
Beauveria bassiana НАТУРАЛИС 100-200 мл/дка П2
и др. регистрирани ПРЗ

 Червен овощен акар

През пролетта, след повишаване на температурата над 70С, няколко дни преди цъфтежа на ябълката, започва излюпването на ларвите. То продължава през целия цъфтеж на ябълката. Начало на излюпване на зимни яйца е констатирано в област Пловдив и Пазарджик през първата десетдневка на месец април. При констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (1-2 бр. ларви /лист) да се извърши третиране в периода на излюпване на зимните яйца. Регистрирани ПРЗ са:

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ПРОДУКТИ ЗАРАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДОЗА/ДКА

Концентрация

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА
хекситиазокс НИСОРАН 5 ЕК 0,05%

в начало на излюпване на зимните яйца

НП
спиродиклофен ЕНВИДОР 240 СК 40 мл/дка НП
и др. регистрирани ПРЗ  

 

 

Развитието и намножаването на овощните акари се регулира от редица членестоноги – акарофаги. С най-голямо значение са хищните акари Amblyseius sp., Typhlodromus sp. (сем. Phytoseiidae) и Zetzellia mali Wew. (сем. Stigmaeidae), а така също хищните калинки (сем. Coccinellidae) и особено точковидната калинка Stethotus punctillum.

 

 


 

По овощните видове и през прогнозирания в този бюлетин период ще продължи вредоносната дейност на:

-плодови червеинаблюдаваме начало на летеж на източен и сливов плодов червей;

-листозавивачки, листогризещи и педомерки- при констатирана плътност над регистрираните ПИВ да се пристъпва към третиране.

-листни въшки-продължава излюпването на листните въшки при отделните овощни култури. Към този момент от вегетацията на културите плътността на неприятелите остава ниска;

-ранно кафяво гниенеда продължат редовните третирания срещу патогена.

миниращи молци– започна летежа на кръгломиниращ молец през първата десетдневка на месец април.

 

ЛОЗЯ

Екскориоза

В лозови насаждения, с доказана проява на заболяването през миналата година да се извърши едно самостоятелно пръскане, когато 30-40% от пъпките са във фенофаза „пеперуда” – до „отделяне на І-ви лист”

Регистрирани ПРЗ са :

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ПРОДУКТИ ЗАРАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДОЗА/ДКА

Концентрация

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА
дитианон ДЕЛАН 700 ВДГ 50 г НП
алуминиев фозетил+фенамидон ВЕРИТА ВГ 0,2% НП
фозетил алуминий +фолпет МИКАЛ ФЛАШ ВГ

МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ

0,3%

300 г

П 2

П 2

флуопиколид+пропинеб ПАСОДОБЛЕ 70 ВГ 200 г НП
каптан КАПТАН 50 ВП 0,3% П 1
фолпет ФОЛОУ 80 ВГ

ФРИЛЪР 80 ВГ

ФЛОУЕТ 80 ВГ

187,5 г

П 1

и др. регистрирани ПРЗ

 

По лозата и през прогнозирания в този бюлетин период ще продължи вредоносната дейност на:

-шарен гроздов молецнаблюдаваме летеж на пеперуди от първо поколение от през последната десетдневка на месец март и в началото на април;

 

 

Сиво гниене по ягодата

Хладното и дъждовно време по време на бутонизация и цъфтеж създава благоприятни условия за осъществяване на заразявания. За ограничаване на болестта проведете предпазни третирания от фаза ”бутонизация” до прошарване на първите плодове. Регистрирани ПРЗ:

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ПРОДУКТИ ЗАРАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДОЗА/ДКА

Концентрация

фолпет+ триадименол ШАВИТ Ф 72 ВДГ 0,2 %
тирам ТИРАМ 80 ВГ 0,3% (за първо пръскане)
фенпиразамин ПРОЛЕКТУС 50 ВГ 80-120 г (оранжерии)

120 г/дка (полско производство във фенофази ВВСН 61-87)

пираклостробин +

боскалид

СИГНУМ 75 г
ципродинил+

флудиоксонил

СУИЧ 62,5 ВГ 100 г във фенофази ВВСН 55-89
каптан КАПТАН 80 ВГ 150 г

 

Ръжда по розата

Напада младите леторасти и листата. Да се извърши първо предцъфтежно пръскане, като се използват само регистрирани ПРЗ:

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ПРОДУКТИ ЗАРАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДОЗА/ДКА

Концентрация

дифеноконазол ДИФКОР 250 СК 100 мл/дка
тебуконазол ОРИУС 25 ЕВ/

ДИНАСТИ 25 ЕВ/ ТЕБУМАКС 25 ЕВ

80 мл/дка

80 мл/дка

80 мл/дка

миклобутанил СИСТАН 20 ЕВ 37,5 мл/100 л вода (18,8-37,5 мл/дка)
     

.

 

Педомерки и листозавивачки

През тази фенофаза вредят листогризещи гъсеници-педомерки, гъботворка, златозадка; листозавивачки-червена и сива пъпкозавивачки. Вредят гъсениците, които нагризват листни, цветни пъпки и листа. При констатиране на плътност над регистрираните ПИВ (листогризещи гъсеници- 60 бр./10 храста) е необходимо да извършите третиране:

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

ПРОДУКТИ ЗАРАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДОЗА/ДКА

Концентрация

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА
алфа-циперметрин ВАЗТАК НОВ 100 ЕК 0,015% – листозавивачки;

0,015%-педомерки, пръстенотворка

НП
делтаметрин ДЕЦИС 2,5 ЕК 0,03% – листозавивачки НП
и др. регистрирани ПРЗ
 

 

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите

да се прилагат само разрешените за употреба продукти за растителна защита

при съответната култура, вредител и в разрешената доза, публикувани в СПИСЪК 2018 растителна защита

 

Закупуването на продукти зарастителна защита трябва да става само от търговски фирми, притежаващи Разрешение / Удостоверение за търговия с ПРЗ!

 

 

* – продукт за растителна защита, от І-ва професионална категория на употреба.

Забележка: Третирането с продукти зарастителна защита от І-ва професионална категория на употреба се извършва под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление “Растителна защита” или „Растениевъдство”.